Proje Kurulu Çalışma Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve Kapsam

MADDE 1 –    Bu Yönetmeliğin amacı, Havacılık İşletme Hizmetleri ve İdari Çalışanlar Derneği bünyesinde sivil havacılık sektörüne katkı sunmak üzere çalışma, araştırma ve faaliyette bulunarak projeler hazırlamak üzere oluşturalacak olan Proje Kurulunun görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin çalışma usul ve esasları ile diğer hususları düzenlemektir.

MADDE 2 –    Bu Yönetmelik Havacılık İşletme Hizmetleri ve İdari Çalışanlar Derneği bünyesinde oluşturulacak olan Proje Kuruluna ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 –    Bu yönetmelik 04/11/2004 tarih ve 5253 sayılı Dernekler Kanunu ile Havacılık İşletme Hizmetleri ve İdari Çalışanlar Derneği Tüzüğünün ilgili maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 –    Bu yönetmelikte geçen;

  1. Dernek:Havacılık İşletme Hizmetleri ve İdari Çalışanlar Derneğini
  2. Kurul:Proje Kurulunu
  3. Yönetim Kurulu: Havacılık İşletme Hizmetleri ve İdari Çalışanlar Derneği Yönetim Kurulunu
  4. Dernek Başkanı:Havacılık İşletme Hizmetleri ve İdari Çalışanlar Derneği Başkanını
  5. Başkan:Proje Kurulu Başkanını ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kurulun Oluşturulması ile Çalışma Usul ve Esasları

Kurulun Oluşturulması

MADDE 5 –    Kurula, Dernek Başkanının önereceği 3 aday arasından yönetim kurulunca atanacak bir Başkan yöneticilik eder. Seçilen Başkan dernek üyeleri arasından 1 Başkanvekili, 1 raportör ve 3 üye atayarak faaliyetlerine başlar. Kurul üyeleliklerinde yaşanacak eksilmeler en geç bir sonraki Kurul toplantısına kadar tamamlanır. İhtiyaç bulunması halinde Kurula 1 raportör ve 3 üyeyi geçmeyecek atama daha Başkanca yapılabilir.

Çalışma Usul ve Esasları

MADDE 6 –    Kurul yılda en az 4 defa toplanır. Başkanın çağrısı üzerine her zaman toplanır.

MADDE 7 –    Kurul yıl sonunda Yönetim Kuruluna faaliyet raporu hazırlar.

MADDE 8 –    Kurulun görev süresi, yönetim kurulunun görev süresiyle sınırlıdır.

MADDE 9 –    Kurul, Derneğin tüzüğünde yer alan amaçların tamamının etkin olarak uygulanması, dernek faaliyetlerinin ülke çapında yayılması ve başta DHMİ olmak üzere havacılık sektörüne katma değer sağlamak üzere her türlü faaliyeti gerçekleştirmek ve bunları birer proje haline getirmekle görevli ve sorumludur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kurul Üyelerinin Görevleri

Başkanın Görevleri

MADDE 10 – İhtiyaca göre Kurulu özel gündemli/acil toplantıya çağırmak.

MADDE 11 – Kurulun amacı doğrultusunda üyeleri görevlendirerek koordinasyonu sağlamak.

MADDE 12 – Kurulu temsil etmek.

MADDE 13 – Kurul toplantılarını yönetmek.

MADDE 14 – Kurulun belirlenen kapsam ve çerçeve dahilinde verimli işleyiş ve düzenini sağlamak.

 

Raportörün Görevleri

MADDE 15 – Kurul defterine yazılmış ya da deftere yapıştırılmış tutanakların üyelere imzalattırılarak saklanmasının ve düzenli tutulmasının sağlamak.

MADDE 16 – Kurul tutanaklarının ve devam cetvellerini Derneğe toplantı sonrasında iletmek.

MADDE 17 – Yönetim Kurulu kararını gerektiren hallerde konuyu ilgili Yönetim Kurulu Üyesine iletmek.

MADDE 18 – Gerekli görülmesi halinde Dernek adına yazılacak yazıları hazırlayarak konu ile ilgili bilgi ve belgeleri sağlamak.

MADDE 19 –  Toplantı günlerinin, diğer çalışmaları aksatmayacak şekilde tespiti ve kurul üyelerine bildirilmesi, gündem, bilgi ve belgelerin kurul üyelerine iletilmesini sağlamak.

MADDE 20 – Kurulun önceden belirlenen günde toplanamaması halinde Dernek ile iletişim kurularak toplantı için uygun günü belirlemek.

MADDE 21 -Her altı aylık dönemde Kurul Çalışma Raporu hazırlayarak Kurula ve Yönetim Kuruluna sunmak.

Üyelerin Görevleri

MADDE 22 – Ulusal ve uluslararası farklı kurum ve kuruluşların çalışmalarını incelenmek.

MADDE 23 – Kurula gelen proje önerilerinin değerlendirilerek Kurul toplantı gündemine alınmasını sağlamak.

MADDE 24 – Kurulacak diğer kurul, komisyon ve çalışma gruplarıyla işbirliği yapmak.

MADDE 25 – Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yürürlük, Sorumluluk ve Yürütme

Yürürlük

MADDE 26 – Bu Yönetmelik 28.10.2022 Tarihli ve 25 nolu Yönetim Kurulu Kararıyla onaylanarak yürürlüğe girmiştir.

Sorumluluk

MADDE 27 – Bu Yönetmeliğin uygulanmasından Başkan sorumludur.

Yürütme

MADDE 28 – Bu Yönetmeliğin hükümleri Dernek Başkanı tarafından yürütülür.

Başa dön tuşu
"

Ігровий автомат Nitropolis 3 — це найновіше доповнення до франшизи Nitropolis

Після близького зіткнення з сержантом Нітро Вулфом у попередніх версіях Nitropolis 2 банді довелося поспішно тікати з міста. Вони знайшли гарне місце на півдні, де прийняли свій пустотливий спосіб життя. Ось тут і починається пригода ігрового автомата Nitropolis 3 у казино www.postgg.com.

Як і слід було очікувати, якщо ви грали в попередню версію, слот Nitropolis 3 має оригінальний дизайн і чудові додаткові функції, а ігровий процес надзвичайно веселий. Він оснащений 6 барабанами та 4 рядами, які можна розширити до максимум 8. Ставки починаються лише від 0,20$ і можуть доходити до 50$ за обертання. Найбільша виплата в грі в 50 000 разів перевищує загальну ставку.

"