Tüzüğümüz

 HAVACILIK İŞLETME HİZMETLERİ VE İDARİ ÇALIŞANLAR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

Derneğin Adı ve Merkezi

Madde 1– Derneğin Adı: “Havacılık İşletme Hizmetleri ve İdari Çalışanlar Derneğidir.

Derneğin merkezi Ankara’dır.

Derneğin yeri “Yönetim Kurulunca” değiştirilebilir.

Derneğin kısa adı “HAVAÇAD”dır.

Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir.

Dernek, yurt içinde ve yurt dışında “Temsilcilik” açabilir.

Derneğin Amacı, Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri, Temel İlkeleri İle Faaliyet Alanı

Derneğin Amacı

Madde 2– Kazanç paylaşma gayesi olmamak üzere;

 1. Havacılık İşletme Hizmetleri ve İdari Çalışanlarının ulusal ve uluslararası düzeyde mesleki uzmanlıklarıyla ilgili çalışmalar yapmak,
 2. Havacılık İşletme Hizmetleri ve İdari Çalışanlarının, havacılık sektöründe mesleki uzmanlığa uygun unvanlarda görev yapmalarının sağlanması ve mesleki yetkinliklerinin belirlenmesi için çalışmalar yapmak, bu hususta ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde girişimlerde bulunarak lobicilik faaliyetleri yapmak,
 3. Üyelerin mesleki menfaatlerini korumak ve refah seviyelerinin artışını sağlamak için çalışmak,
 4. Kurumsal karar alma mekanizmalarına dahil olarak üyelerinin liyakat ve kariyer yönünden ilerlemelerini sağlamak,
 5. Havacılık sektöründe çalışanların mesleki her türlü menfaatlerini korumak,
 6. Milli ve manevi değerlerimiz ışığında ulusal ve uluslararası faaliyetlerde bulunmak,
 7. Sivil Havacılık sektörünün ve havalimanlarında işletme hizmetlerinin uçuş, can ve yer emniyeti açısından gelişmesine ve kalkınmasına katkı sağlayacak ulusal ve uluslararası her türlü çalışma, araştırma ve faaliyetlerde bulunmak ve projeler hazırlamak,
 8. Derneğin hiç bir siyasi amacı yoktur, hiçbir siyasi faaliyeti olmayacaktır.
 9. Üyeler arasında her türlü sosyal, kültürel, ekonomik, maddi ve manevi dayanışma ile yardımlaşmayı sağlamak amacıyla kurulmuştur.

2.1 Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri

 1. Türkiye’de ve uluslararası kuruluşlarda havacılık sektöründe çalışanların unvan yapıları da dikkate alınarak; Havacılık İşletme Hizmetleri ve İdari Çalışanlarının, havacılık sektöründe mesleki uzmanlığa uygun unvanlarda görev yapmalarının sağlanması ve mesleki yetkinliklerinin belirlenmesi için çalışmalar yapmak, bu hususta ilgili Bakanlıklarla, kurum ve kuruluşlar nezdinde girişimlerde bulunarak lobicilik faaliyetleri yapmak,
 2. Sivil Havacılık sektörünün ve havalimanlarında işletme hizmetlerinin uçuş, can ve yer emniyeti açısından gelişmesine ve kalkınmasına katkı sağlayacak ulusal ve uluslararası her türlü çalışma, araştırma ve faaliyetlerde bulunmak ve projeler hazırlamak,
 3. Derneğin Kuruluş Günü’nü “DHMİ İşletme Hizmetleri ve İdari Çalışanlar Günü” olarak kutlamak,
 4. Havacılık alanında üyelerin mesleki alanda gelişimini kurs, seminer, konferans, panel vb. eğitim çalışmaları vermek/düzenlemek,
 5. Kurumsal karar alma mekanizmalarına dahil olarak üyelerinin liyakat ve kariyer yönünden ilerlemelerini sağlamak,
 6. Milli ve manevi değerlerimiz ışığında ulusal ve uluslararası faaliyetlerde bulunmak,
 7. Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin devamlılığını ve bütünlüğünü benimseyen faaliyetlerde bulunmak,
 8. Üyelerin özlük haklarının iyileştirilmesi ve geliştirilmesi yönünde çalışmalarda bulunmak,
 9. Havacılık sektörünün ulusal ve uluslararası alanda kurulmuş kurum ve kuruluşlarına üye olmak,
 10. Üyelerin meslekleriyle ilgili yurt içi ve yurt dışındaki eğitim toplantılarına katılmalarında veya ulusal ve uluslararası kuruluşlara üye gönderilmesinde, temsil görevlerinin yapılmasında her türlü seyahat ve diğer giderlerinin imkânlar ölçüsünde dernek bütçesinden karşılamak,
 11. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ), Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) ve Havalimanı İşletmecileriyle sivil havacılık sektörünün gelişmesine yönelik iş birliği yapmak,
 12. Sivil Havacılık sektörün menfaati ve gelişmesi için; Havalimanlarında yer hizmetleri kuruluşlarıyla, yerli hava taşıyıcılarıyla ve havalimanlarında hizmet veren kamu veya özel statüdeki kuruluşlarla iş birliği yapmak,
 13. Sivil Havacılık sektörün menfaati ve gelişmesi için gerektiğinde; diğer STK’lar ile iş birliği yapmak,
 14. Havacılıkla ilgili komisyonlarda üyelerin faal olarak görev almasını sağlamak,
 15. Türkiye’de ve uluslararası kuruluşlarda; havalimanı işletme hizmetleri ve idari çalışanlarıyla ilgili resmi veya özel görüşmelerle çalışanların daha verimli ve faydalı çalışmalar yapabilmelerini sağlamak,
 16. Faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak,
 17. Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda web sayfası, gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak, derneği tanıtıcı hediyelik eşya ve promosyon ürünleri yaptırıp ve dağıtmak, Havacılık İşletme Hizmetlerinde ve İdari Birimlerde Çalışanlarının mesleğini tanıtmak ve dernek faaliyetlerini kamuoyuna duyurmak amacıyla medya organlarını ve sosyal medyayı kullanmak, gerektiğinde tanıtıcı programlar hazırlamak/hazırlattırmak.
 18. Gerektiğinde Havacılık İşletme Hizmetlerinde ve İdari Birimlerde Çalışanlarının mesleği ve üyelerinin menfaati doğrultusunda basın açıklaması yapmak,
 19. Üyelerin talep etmesi halinde; iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı çerçevesinde sağlıklı bir çalışma ortamının işyerlerinde sağlanması için gerekli girişimlerde bulunmak,
 20. Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,
 21. Derneğin tüzükte yer alan amaçlarını gerçekleştirebilmek için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,
 22. Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,
 23. Üyeler arasında sosyal dayanışma ve yardımlaşmanın geliştirilmesi ve devam ettirilmesi amacıyla toplantılar, piknik, konser, sempozyum, festival, balo, tiyatro, sergi, spor, kamp, yurt içi ve yurt dışı gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. faaliyetler düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak, üyeleri işyerlerinde ziyaret etmek,
 24. Üyeye maddi ve manevi destek sağlamak üzere; evlenmesi, çocuğunun doğması, hastalık, emekli olması ve vefatı hallerinde yönetim kurulunca belirlenecek tutarlarda nakdi yardım yapılmamak üzere hediyelik olarak destek sağlanabilir. Üyelerin bu haklarından yararlanabilmeleri için genel merkeze en geç 3 ay içerisinde başvuru yapması gerekmektedir. (Hastalık ve vefat halinde üyenin yakınının başvurması yeterlidir.) 3 ay içerisinde herhangi bir başvuru yolunun kullanılmaması halinde bu hak kaybedilir. Bu maddenin uygulanmasında dernek bütçesinin imkânları dikkate alınır. Üyelere özel gün ve haftalarda etkinlikler düzenlenerek manevi destekte bulunabilir,
 25. Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz malları almak ve satmak, kiralamak ve kiraya vermek ile bunlar üzerinde ayni hak tesis etmek,
 26. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak,
 27. Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,
 28. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,
 29. Gerekli görülen yerlerde şube ve temsilcilikler açmak,
 30. Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak veya bu plâtformlara katılmak,
 31. Dernek sosyal sorumluluk gereğince; ihtiyaç sahiplerine başta eğitim ve kültür amaçlı olmak üzere, ihtiyaç sahiplerine eğitim bursu ile ayni ve nakdi yardımlarda bulunabilir,
 32. Havacılık alanında ulusal veya uluslararası “Havacılık Şurası” dâhil, her türlü eğitsel, kültürel ve toplumsal etkinlikleri düzenlemek,
 33. Üyeler arası dayanışmayı artırmak ve toplumsal faaliyetlere destek olmak için havacılık, eğitim, kültür, çevre ve sanat ile ilgili grup ve komisyonlar oluşturmak, bu konulardaki çalışmaları değerlendirmek,
 34. Milli ve manevi değerlerimize yönelik yurt içi ve yurt dışındaki çalışma ve kampanyalara tepki göstermek veya katkı sağlamak amacıyla, program, kampanya ve bir dizi etkinlik gerçekleştirmek üzere, ulusal ve uluslararası düzeyde iş birliği ve yardımlaşmada bulunmak,
 35. Dernek hedef kitlesi ve dernek üyesi başta olmak üzere; doğal felaketler sonucu mağdur olmuş kişilere yardım eder ya da aynı amaçla sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği yapabilir, sel, deprem vesaire her türlü afete maruz kalmış afetzedelerin, ihtiyaçlarını imkânlar ölçüsünde temin edebilir. Bu maksatla afet hallerinde görevlendirmek üzere ekipler hazırlar ve gerekli olan ihtiyaç malzemelerini hazır bulunduracak depolama faaliyeti yapabilir,
 36. Konusunda ihtisas sahibi olan kişilere, akademisyenlere, analistlere ve ilgili sosyal taraflara her türlü ilmi, bilim, tarihi, sosyal, kültürel, ekonomik sahalarda araştırmalar, anketler, kamuoyu yoklamaları, telifler, tercümeler yaptırır, projelere hazırlar ve uygular.
 37. Milletçe birlik ve beraberliği pekiştirmek, ülkemizin aleyhine olan her türlü konuda topluma milli birliği beraberliği pekiştirecek ve bilgilendirecek yasal faaliyetlerde bulunmak ve teşvik etmek,
 38. Amacını ve hizmetlerini gerçekleştirmek için her türlü büro malzemesi, bilgisayar, yazıcı, tarayıcı vb. her türlü elektronik eşyaları alır, tefriş ve kırtasiye alımı ile diğer ihtiyaç malzemesini alabilir. Ayrıca bu hizmetler için gönüllü personel ya da aylık ücret karşılığında kamu görevlisi olmayanlara ücret ödemek suretiyle personel çalıştırabilir. Ücretli olarak çalıştırılan personel olması halinde bu personele ücretlerini aylık maliyeti ve ödeme tutarını belirlemeye ve alınacak personelde aranan şartları belirlemeye Yönetim Kurulu yetkilidir.
 39. Havacılık sektöründe sportif faaliyetler ve spor yarışmaları için; spor branşlarındaki faaliyetlerinde Gençlik ve Spor Bakanlığı ve bu bakanlığa bağlı özerk Federasyonlarla iş birliği ve projeler kapsamında her türlü sportif faaliyetlerini yürütebilir, bu yönde yönetim kurulunun belirleyeceği spor branşlarında yurt içi ve yurt dışı müsabakalara katılabilir, her türlü sosyal ve kültürel faaliyetler için çalışmaları yürütebilir,
 40. Derneğin iletişim faaliyetleri için; gazete, dergi, e-posta, internet sitesi, sosyal medya vb. kitle iletişim araçları oluşturabilir,
 41. Cumhurbaşkanlığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, ilgili Bakanlıklar, ilgili kurumlarla gerekli temaslarda bulunmak suretiyle, yürürlüğe konulmasında yarar ve zaruret görülen havacılık sektörüne uygun mevzuatın çıkarılmasını sağlamaya çalışmak için lobicilik faaliyetleri yapmak,
 42. Yetkili makamlardan izin isteğinde bulunmak şartı ile dernek üyelerinin yararlanabileceği dinlenme veya misafirhane açmak ve işletmek,
 43. Dernek amacını gerçekleştirmek için; gerek ilgili mevzuatın ve yetkili organların izin verdiği her türlü faaliyetleri ve çalışmaları yerine getirmek için yurt içi ve yurt dışındaki ilgili STK’lar, yazılı görsel ve internet medyasındaki basın yayın organları, Resmi Kurumlar, Belediyeler, Üniversiteler, Özel Firmalar, Özel Teşebbüsler, Sendikalar, Konfederasyonlar, Cep Telefonu(GSM) Operatörleri, Federasyonlar, Vakıflar, gerçek kişiler, tüzel kişiler, işletmeciler vb. tüm özel veya resmi kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapabilir, destek alabilir/sağlayabilir, bu yerlerden maddi destek alabilir, bu yerlerin faaliyetlerine katılabilir, bu yerlerden ortak proje ve faaliyetler yürütebilir, ayrıca bu yerlerden dernek üyeleri için her türlü indirim anlaşmaları Dernek Üye Kimliği ya da yönetim kurulunun belirleyeceği esaslar dâhilinde protokol/sözleşme karşılığında yapabilir,
 44. Dernek amacına uygun olarak düzenleyeceği faaliyetlerden gelir elde etmek için 2.1.43. madde de belirtilen yerlerle her türlü sponsorluk anlaşması/protokol yapabilir,
 45. Dernek amacını gerçekleştirmek için; kiralık ya da mülk olarak satın alma yoluyla büro vb. yerler için her türlü alet-edevat, bilumum malzeme, büro malzemesi, mutfak malzeme vb. ve diğer her türlü malzemeyi tedarik eder ve bunları satın alabilir, ayrıca dernek hizmetlerinde kullanılmak üzere kiralık veya satın alma yoluyla otomobil, otobüs, midibüs vb. araçlar alabilir.
 46. Gerektiğinde eğitim hizmetlerine yönelik “HAVAÇAD Akademisi” adında akademi kurabilir,
 47. Tüzük amacını daha etkin ve dernek faaliyetlerini ülke çapında yaymak için; Proje Kurulu, İl/ilçe Temsilcilikleri, Kadın Kolları Komisyonu, Gençlik Kolları Komisyonu, Engelliler Komisyonu ve diğer kurulları/komisyonları oluşturulabilir,
 48. Dernek amaçları doğrultusunda yetkili organlara başvurarak ve mevzuatın öngördüğü şartları da sağlayarak kamu yararına dernek statüsünde hizmet etmek için gerekli iş ve işlemler ile başvuruları yapabilir.
 49. Havacılık Sektöründe; Derneğin yapacağı her türlü proje ve etkinliklere maddi-manevi yardım ve destekte bulunanlar ile havacılık sektörünün gelişmesine katkı sağlayanlara ve Havacılık İşletme Hizmetleri ve İdari Çalışanlardan alanında başarılı çalışmalara imza atanlara, belirlenen kişilere, yazılı-görsel ve diğer basın mensuplarına, her türlü kurum-kuruluş, sivil toplum kuruluşları, iş insanları ve yardımsever vatandaşlara ödül törenleri düzenleyerek, çeşitli ödülleri vermek,
 50. Üyelere çalıştığı işyerlerindeki mevzuatlar hakkında açılacak tüm idari ve adli davalarda taraf olmak, açılan davalara katılmak, vekil ile temsil olunmak, her türlü konuda hukuki danışmanlık sağlamak,
 51. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı başta olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarca dernek faaliyetlerini ilgilendiren konularda düzenlenen mesleki eğitim seminerlerine katılmak, dernek faaliyetlerini ilgilendiren her türlü kararda görüş belirtmek,
 52. DHMİ İşletme Hizmetleri ve İdari çalışanları dahil olmak üzere havacılık sektöründe çalışanların her türlü mesleki menfaatlerini korumak,
 53. Tüzüğün Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri başlıklı 2.1. maddesindeki maddi olarak yapacağı her türlü iş ve işlemlerinde (acil işlemler hariç sonradan yönetim kurulu kararı alınmak üzere) yönetim kurulu kararı alınır.
 54. Her yıl için düzenlenen yıllık dernek beyannamesi ile her faaliyet yılı sonunda derneğin gelir-giderlerini gösterir işletme hesabı tablosunu veya bilanço tablosunu derneğin web sitesinde “Şeffaflık ve Hesap Verilebilirlik” ilkesi gereği yayınlamak,
 55. Derneğin misyon ve vizyonu temel ilkeleri ışığında yönetim kurulu kararıyla belirlenir.

2.1.2      Derneğin Temel İlkeleri

1)  Şeffaflık ve Hesap Verilebilirlik

2)  Milli ve Manevi Değerlere Bağlılık

3)  Katılımcı, Siyaset Dışı ve Tarafsız Bir Yönetim Anlayışı

4) Üyelerin Menfaatlerini Savunmak

5) Her Türlü İletişimi Etkin Kullanmak

6) Proje Odaklılık

7) Çözüm Odaklılık

8) İnovasyona Açık Olmak

 

2.2 Derneğin Faaliyet Alanı

Dernek, mesleki ve sosyal alanda faaliyet gösterir.

Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri

Madde 3

Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve mevzuatın öngördüğü koşulları taşıyan DHMİ Genel Müdürlüğünde, Havalimanlarında ve Müstakil Başmüdürlük/Müdürlüklerde İşletme Hizmetleri ve İdari Çalışanlar, yönetim kurulu kararıyla derneğe asil üye olabilirler.

Dernek başkanlığına yazılı veya e-devletten yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir ve üyeye “Üye Kimlik Kartı” verilir.

Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

3.1 ONURSAL BAŞKAN

Derneğe bir bütün olarak maddi ve manevi bakımdan himaye ve müzaherette bulunan şahısa,‘Onursal Başkan’ unvanı Yönetim Kurulu’nun kararı ile verilir. Aynı şekilde de gerektiğinde azledilir.

3.2 ONUR ÜYELERİ

Onur Fahri üyeler, derneğin amacına ulaşabilmesi için, maddi, manevi, fikri yardım ve hizmette bulunan gönüllülerdir. Genel kurulda söz hakkı mevcut olup oy hakkı yoktur.

Üyelikten Çıkma

Madde 4-Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.

Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

Üyelikten Çıkarılma

Madde 5-Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.

a-Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını en geç üç ay içinde ödememek,

b-Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

c-Türk Ceza Kanununa göre ceza alarak memuriyetten atılmak,

d-Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunma,

e-Verilen görevlerden geçerli mazeret göstermeden sürekli kaçınmak,

f-Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak,

g-Dernek adına verilen görevleri dernek ismi kullanarak veya kullanmayarak suiistimal etmek

h-Dernek aleyhinde faaliyette bulunmak,

i-Meslek itibarını zedeleyici faaliyette bulunmak,

j-Havacılık Sektöründe çalışanlardan (askerlik, ücretiz izin ve emeklilik hariç) istifa veya başka nedenlerle görevinden ayrılanlar,

Yukarıda sayılan durumlardan (a,b,c,j) birinin tespiti halinde veya yukarıda sayılan durumlardan (d,e,f,g,h,i) birinin tespiti halinde Disiplin Kurulunca verilen karar(tüzüğün 12. Maddesinin 3. Bendi) gereğince yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır.

Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

Dernek Organları

Madde 6-Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.

1-Genel kurul,

2-Yönetim kurulu,

3-Denetim Kurulu,

4-Disiplin Kurulu.

Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı ve Çağrı ve Toplantı Usulü

Madde 7– Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur. Derneğin şubesinin açılması durumunda ise şube sayısı üçe kadar genel merkez ve şubelerinde kayıtlı üyelerden; şube sayısı üçten fazla olması durumunda ise genel merkezdeki kayıtlı üyeler şubelere nakledilerek şubelerin genel kurullarında seçilen delegelerden oluşur.

Genel kurul;

1-Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,

2-Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı başvurusu üzerine, yönetim kurulunca olağanüstü toplantıya çağrılır. Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Olağan genel kurul, 3 yılda bir, Mayıs ayı içerisinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

Çağrı Usulü

Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Toplantı Usulü

Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal Başkan ve üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır.  Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri

Madde 8-Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, oylamalar açık olarak yapılır. Açık oylamada,  genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

Gizli oylama yapılacak olması durumunda ise, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtlar veya oy pusulaları üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılır ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak sonuç belirlenir.

Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar

Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir.  Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

            Madde 9-Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

1-Dernek organlarının seçilmesi,

2-Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

3-Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,

4-Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

5-Derneğin diğer organlarının denetlenmesi ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle onların görevden alınması,

6- Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen yönetim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazların incelenmesi ve karara bağlanması,

7-Dernek için gerekli olan taşınır, taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınır, taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

8-Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması veya çıkarması, bu hususlarda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

9-Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,

10-Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması,

11-Derneğin şubelerinin açılmasının kararlaştırılması ve açılmasına karar verilen şube ile ilgili işlemlerin yürütülmesi husunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

12-Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,

13-Derneğin vakıf kurması,

14-Derneğin fesih edilmesi,

15-Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,

16-Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işlerin görülmesi ve yetkilerin kullanılması,

17-Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

Yönetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

Yönetim Kurulunun Teşkili

            Madde 10-Yönetim Kurulu yedi asil ve yedi yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla kendi arasında aşağıdaki şekilde görev bölüşümü yapar ve ilerleyen maddelerde görev bölüşümü yapılan yönetim kurulu üyelerin görev ve yetkileri belirlenmiş olup, görev bölüşümü yapılmayan hususlarda Genel Başkanın tüzüğün amacını gerçekleştirmek için vereceği yazılı/sözlü görevler ayrıca da ilgili yönetim kurulu üyelerince yerine getirilir. Yönetim Kurulu Asil üyeliklerine en fazla üst üste üç dönem seçilebilir, yeterli sayıda aday olmaması durumunda üç dönem kuralı aranmaz.

Yönetim Kurulu

 1. Genel Başkan
 2. Teşkilat ve Mevzuattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı(Genel Başkan Vekili)
 3. AR-GE ve Projelerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
 4. Sosyal ve Sportif Faaliyetlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
 5. İletişim ve Eğitim-Öğretimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
 6. Genel Sekreter
 7. Genel Sayman

Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Yönetim Kurulunun Çalışma Esasları

Yönetim Kurulu, her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

Bunun dışındaki toplantılar Genel Başkanın çağrısı üzerine gerçekleştirilir.

Yönetim Kurulu gündemindeki kararlar karar defterine yazılır ve toplantıya katılanlar tarafından imza edilir. Karar defteri ile diğer defter ile belgeler Genel Başkanca muhafaza edilir.

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

 1. Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden birine veya bir üçüncü kişiye yetki vermek,
 2. Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,
 3. Derneğin çalışmaları ile ilgili iç yönetmelikleri/talimatları/genelgeleri/esasları hazırlayarak yönetim kurulu onayına sunmak,
 4. Genel kurulun verdiği yetki ile taşınır ve taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, Dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,
 5. Genel kurulun verdiği yetki ile şube açmaya ilişkin işlemlerin yürütülmesini sağlamak,
 6. Gerekli görülen yurt içi ve yurt dışındaki yerlerde/il/ilçelerde temsilcilik açmak,
 7. Genel kurulda alınan kararları uygulamak,
 8. Her faaliyet yılı sonunda derneğin gelir-giderlerini gösterir işletme hesabı tablosu veya bilanço tablosunu düzenlemek, derneğin web sitesinde; “Şeffaflık ve Hesap Verilebilirlik” gereği bu tabloları ve yıllık dernek beyannamesini yayınlamak, toplandığında genel kurula sunmak,
 9. Bütçenin uygulanmasını sağlamak,
 10. Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,
 11. Genel Kurulu olağan ve olağanüstü toplantıya çağırmak, Genel Kurulca verilen yetki çerçevesinde yönetmelikler ve genelgeler hazırlamak, yayınlamak, uygulamasını takip etmek,
 12. Dernek yararına maddi ve manevi hizmetleri olan kişi ve kuruluşlara şilt, plaket v.s. ödül vermek, ödül törenleri düzenlemek,
 13. Dernek çalışmaları için gerekli görülen Genel Müdür, Genel Sekreter, yeteri kadar personel, uzman personel, her türlü alanda danışmanlar, özel kalem gibi personeli almak, görevlerine son vermek, bunların ücretlerini, pirim ve sosyal haklarını temin etmek, bunların çalışma esaslarını belirlemek, (Bu madde gereğince Dernek Genel Başkanı veya dernek için ücretsiz gönüllü Başdanışmanlar/Danışmanlar görevlendirilebilir).
 14. Dernek amaçları doğrultusunda 2.1. maddede belirtilen faaliyetleri/çalışmaları/işlemleri yapmak ve ayrıca toplantılar, sempozyumlar, şuralar, konferanslar, açık oturum düzenlemek; bu amaçla yurtiçi ve yurt dışından gerekli görülen kişileri davet etmek, bunlara karşı Dernek temsil etmek,
 15. Kendine verilen yetkiler çerçevesinde dernek adına bilumum sözleşmeleri yapmak ve tüzükte öngörülen diğer görevleri yapmak,
 16. Dernek amblemi/logosu, yönetim kurulunun izni olmadan, üyeler dışında kimseye dağıtılamaz, satılamaz ve amaç dışı kullanılamaz.
 17. Derneğe üye olanların ve kendi bünyesindekiler için üye kimlik kartı çıkarmaya ve kartın içeriğini ve kullanma şeklini belirlemeye yetkilidir.
 18. Yönetim Kurulu Derneğe ait kimlik ile tüzükte belirtilen anlaşmalı firmalardan yararlanacaklar için gerekli tüm işlemleri yerine getirir.
 19. Derneğin maksat ve gayesine aykırı davranışta bulunanlarla, aidatlarını vaktinde ödemeyen üyeler hakkında gerekli işlemleri yapmak.
 20. Derneğin amacını gerçekleştirmek için yetkisi dahilinde her çeşit kararı almak ve uygulamak,
 21. Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

GENEL BAŞKANIN GÖREV VE YETKİLERİ:

Dernek tüzel kişiliğini temsil eder ve Yönetim Kurulu kararlarını uygular.

Dernekteki bütün büroların, personelin, Genel Müdürün ve Genel Sekreterin amiri olup, derneğe bağlı kuruluşlar dahil her türlü çalışmaları denetim ve inceleme yetkisine sahiptir.

Yönetim Kurulunun görüşünü alarak dernek adına basın toplantısı yapmak, her türlü basın ve yayın organlarında beyanatta bulunmak, yurtiçi ve dışındaki toplantılarda Dernek adına konuşma yapmak yetkisi Genel Başkana aittir. Dernek Genel Başkan gerekli gördüğü durumlarda yetkisini belirleyeceği esaslar çerçevesinde Genel Başkan Vekiline devredebilir. Ayrıca Genel Başkanın olmadığı zamanlarda Genel Başkan Vekili sorumlu ve yetkilidir.

Derneği yönetir, Yönetim Kurulu adına derneği yurt içinde, yurt dışında, mahkemelerde ve idari merciler nezdinde temsil eder. Yönetim Kurulu toplantılarına başkanlık yapar. Dernek adına resmi beyanatta bulunur, basın toplantısı yapar, beyanat ve basın toplantısından sorumludur.

Dernek adına çıkan yayın organlarının sahibidir.

Derneğin DERBİS sistemindeki tüm işlemlerini takip eder.

Derneği tüm işlemlerde, her türlü temsil ve her türlü resmi ve/veya özel olarak tam yetkili sıfatıyla Dernek Genel Başkanı temsil eder. Tüzüğün verdiği yetkileri kullanır ve tüzüğün uygulanmasında gerekli iş ve işlemleri yerine getirir.

Yönetim kurulunun kendi bünyesinde ve genel merkez ile şubeler arasında koordineli olarak çalışmalarını planlar ve organize eder. Tüzüğün amaçları doğrultusunda çalışmaların başarıya ulaşmasını sağlayacak tüm tedbirleri alır.

Yönetim Kurulu toplantılarına Genel Başkan başkanlık ederek yönetir.

TEŞKİLATTAN VE MEVZUATTAN SORUMLU GENEL BAŞKAN YARDIMCISININ(GENEL BAŞKAN VEKİLİ) GÖREV VE YETKİLERİ:

Derneğin Genel Başkan Vekili olup, Genel Başkanın bulunmadığı zamanlarda yerine vekâlet ederek, Genel Başkanın görevlerini tam yetkiyle yerine getirir.

Üyeler, Şubeler ve temsilcilikler arasında koordinasyon sağlar, faaliyetlerini takip eder ve Yönetim Kuruluna rapor verir.

Proje Kurulu, Kadın Kolları, Gençlik Kolları ve Engelli Kolları ile diğer komisyonların çalışmalarını gözetlemek ve denetlemek.

Gerektiğinde Derneğin tanıtımı için Genel Başkan imzasıyla birlikte ilgili tüm resmi ve özel yerlere Derneğin kuruluş ve çalışmalarını bildirebilir.

Derneğin mevzuat(beyanname, bildirimler ve diğer resmi işlemler) işlemlerinin zamanında yerine getirilmesini sağlar, derneğin tüm mevzuat (beyanname, bildirimler ve diğer resmi işlemler)  işlemlerini zamanında yerine getirerek mevzuattan kaynaklanan işlemleri takip eder.

Gerektiğinde derneğin mevzuat işlemleri ve tüzüğün amacına uygun Kanunlar gereğince çıkarılması gereken yasal çalışmalarda girişimlerde bulunmak için ilgili mercilerle yazışma yapmak için Genel Başkan imzasıyla birlikte ilgili tüm resmi ve özel yerlere derneğin çalışmalarını ve taleplerini bildirebilir.

Havacılık sektörüyle ilgili tüm mevzuatın takibinden sorumlu olmak,

Derneğin hukuk işlerinin yürütülmesi için gerekli çalışmaları yapmak,

Hedef kitlesini ve üyeleri ve ilgilendiren ve yargı yolu ile çözümlenecek konularda birlikte hareket edilmesini sağlamak, toplu davalar açılmasına yardımcı olmak,

Derneğin amaçları doğrultusunda araştırmalar yapmak,

Görev alanına giren konularla ilgili kısa, orta ve uzun vadeli planlar yapmak,

Görevi ile ilgili düzenleyeceği raporları Yönetim Kurulunun onayına sunmak,

Bu maddedeki işlemleri yerine getirmekten Dernek Genel Başkanına karşı sorumludur.

Genel Başkanın dernek işlemlerine ait verdiği diğer işleri yerine getirir.

AR-GE VE PROJELERDEN SORUMLU GENEL BAŞKAN YARDIMCISININ GÖREV VE YETKİLERİ:

Derneğin amaçları ve faaliyetlerinin daha etkin ve yetkin yürütülmesi için her türlü Araştırma- Geliştirme-Projeleri takip eder. Uygulamasını yürüterek, gerekli tüm işlemleri yerine getirerek yönetim kuruluna bilgi sunar.

Araştırma- Geliştirme-Projeleri ile ilgili tüm resmi ve özel yerlerden her türlü destek ve araştırma da bulunabilir, Dernek Genel Başkanıyla birlikte yazılı ve diğer gerekli girişimlerde bulunabilir.

Derneğin amaçları doğrultusunda görev alanıyla ilgili araştırmalar yapmak,

Görev alanına giren konularla ilgili kısa, orta ve uzun vadeli planlar yapmak,

Bu maddedeki işlemleri yerine getirmekten Dernek Genel Başkanına karşı sorumludur.

Dernek Genel Başkanının derneğin işlemlerine ait verdiği diğer işleri yerine getirir.

SOSYAL VE SPORTİF FAALİYETLER SORUMLU GENEL BAŞKAN YARDIMCISININ GÖREV VE YETKİLERİ:

Eğitim ve Öğretim hizmetlerinin yürütülmesi ile burs işlemlerinin yürütülmesini sağlamak,

Eğim-Öğretim faaliyetleri ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurumu, Resmi ve Özel Üniversiteler ile Vakıf Üniversitelerinden her türlü destek alabilir,

Spor faaliyetlerle ilgili Gençlik ve Spor Bakanlığı, bu bakanlığa bağlı özerk federasyonlarla ve ilgili belediyelerle iş birliği içerisinde takibini ve her türlü spor faaliyetlerinde/branşlarında ilgili mevzuatın gerektirdiği şartları sağlayarak spor hizmetlerinden daha verimli ve yararlanmasını sağlar.

Dernek, Spor branşlarındaki faaliyetlerinde Gençlik ve Spor Bakanlı ve bu bakanlığa bağlı özerk Federasyonlarla iş birliği ve projeler kapsamında her türlü sportif faaliyetlerini Genel Başkanla birlikte yazılı ve diğer girişimlerle yürütür.

Yetkili mercilerden izin almak veya kendi bünyesindeki derneklerle belirlenen spor branşlarında faaliyetler yürütmesini sağlamak ve bu konuda ilgili mercilerle Dernek Genel Başkanın imzasıyla birlikte başvurularda bulunarak gerekli çalışmaları yapmak.

Derneğin amaçları doğrultusunda görev alanıyla ilgili araştırmalar yapmak,

Görev alanına giren konularla ilgili kısa, orta ve uzun vadeli planlar yapmak,

Bu madde gereğince gerekli yazışma ve diğer girişimleri Dernek Genel Başkanın imzasıyla ve koordinesiyle yürütür.

Bu maddedeki işlemleri yerine getirmekten Dernek Genel Başkanına karşı sorumludur.

Dernek Genel Başkanının dernek işlemlerine ait verdiği diğer işleri yerine getirir.

İLETİŞİM VE EĞİTİM-ÖĞRETİMDEN SORUMLU GENEL BAŞKAN YARDIMCISININ GÖREV VE YETKİLERİ:

Derneğin görsel yazılı ve internet ortamındaki tüm basın yayın medya organları ve sosyal medya hesapları dahil iletişim hizmetlerine yönelik tüm iş ve işlemlerini yürütür. Genel Başkanın bu tür iletişim işlemlerinde gerekli koordineyi ve işlemlerini yürütür.

Tüm iletişim yollarını kullanarak veyahut Genel Başkanın imzasıyla birlikte derneğin çalışmalarını ve faaliyetlerini kamuoyuna duyurur.

Derneğe ait basın açıklamaları, sosyal medya, gazete, dergi, e-posta, internet sitesi, ileri teknoloji ve bilişim alt yapısı vb. kitle iletişim araçlarının işlemlerini yürütür.

Derneğe ait basın açıklamaları, gazete, dergi, e-posta, internet sitesi, ileri teknoloji ve bilişim alt yapısı vb. kitle iletişim araçlarının işlemlerini yürütür.

Derneğin kurumsal kimlik kılavuzunu hazırlayarak yönetim kurulu onayına sunar, onay sonrası kurumsal kimlik kılavuzu uygulamaya geçer.

Kutlama, taziye, tebrik, ziyaret vb. sosyal ilişkiler ile ilgili olarak düzenleyeceği raporları Yönetim Kurulunun onayına sunmak, bunlarla ilgili günlerde gerekli işlemleri yapmak,

Eğitim ve Öğretim hizmetlerinin yürütülmesi ile üyelerin öğrencilerinin burs işlemlerinin yürütülmesini sağlamak,

HAVAÇAD Akademisi kurulması için; Eğitim-Öğretim faaliyetleri ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurumu, Resmi ve Özel Üniversiteler ile Vakıf Üniversitelerinden her türlü destek alabilir,

Yetkili mercilerden izin almak veya kendi bünyesindeki derneklerle belirlenen spor branşlarında faaliyetler yürütmesini sağlamak ve bu konuda ilgili mercilerle Genel Başkanın imzasıyla birlikte başvurularda bulunarak gerekli çalışmaları yapmak.

Tüzükteki kültürel ve sosyal faaliyetlerin gerçekleşmesi için tüm faaliyetlerin organizasyonunu ve işlemlerini yerine getirmekten sorumludur, bu hususta görev alacakların her türlü mali ve hukuki alacaklarını takip ederek, faaliyetlerde görev almalarını sağlar. Bu hususlarda Genel Başkana karşı ayrıca da sorumludur.

Belirli gün ve haftalarda etkinlikler düzenlemek ve bu hususta yıllık çalışma planları yaparak takibini sağlar.

Bu madde gereğince gerekli yazışma ve diğer girişimleri Genel Başkanın imzasıyla ve koordinesiyle yürütür.

Bu maddedeki işlemleri yerine getirmekten Dernek Genel Başkanına karşı sorumludur.

Genel Başkanın derneğin işlemlerine ait verdiği diğer işleri yerine getirir.

GENEL SAYMANIN GÖREV VE YETKİLERİ:

Derneğin düzenlediği kültürel ve sosyal faaliyetleri denetleyerek, bu faaliyetlerin yürütülmesinde gerekli tüm mali işlemleri yapar, bunların koordinasyonuna yardımcı olur ve bu faaliyetlerle ilgili olarak Yönetim Kuruluna bilgi verir.

Bu maddedeki görev ve yetkilerinde her türlü yetkiye sahiptir.

Tüzükte belirtilen iktisadi ve sanayi işletmelerin iş ve işlemlerini yaparak, bu işletmelerin yürütmesinde görev alacakları Genel Başkan ile birlikte belirleyerek, her türlü mali ve hukuki alacaklarını takip ederek, işletmelerin tüm faaliyetlerini ilgili mevzuata göre yürütür. Kooperatiflerle ilgili aynı şekilde de yetkilidir.

Derneğin bütün idari yazışmalarını düzenler ve yürütür. Dernek dışı yazışmalarda tek imza ile yazışmaya yetkili değildir. Genel Başkan imzası ile birlikte yazışma yapar. Buna karşın dernek içi yazışmaları kendi imzası ile yapabilir.

Yönetim Kurulu gündemini düzenler ve kurula getirir.

Dernek bünyesinde Genel Başkan ile karar vereceği çalışanları belirleyerek istihdam edilen çalışanların mali ve özlük işlerini yürütür.

Genel Başkan ve dernek organlarının almış olduğu kararı ve vereceği görevleri yerine getirir.

İktisadi ve sanayi işletmelerin mali açıdan etkin yürütülmesini sağlar. Bu hususta tam etkili olup, Genel Başkana karşı ayrıca da sorumludur.

Derneğin mali işlemini yasalara uygun bir biçimde yürütülmesini sağlar.

Gelir-gider tablosu ve mizanları Yönetim Kuruluna sunar. Genel Kurula sunulacak bilanço ve tahmini bütçeyi hazırlar.

Derneğin gelirlerinin toplanması, sarflarının bütçeye uygun olarak yapılmasını, muhasebe kayıtlarının düzgün olarak tutulmasını sağlar.

Ücretli çalışanlara ve işletmelere ait vergi ve sigorta primleri gibi kanuni zorunluluktan doğan vergi resim ve harçların zamanında ödenmesini gerçekleştirir,

Derneğin taşınır ve taşınmaz malları ile ilgili belgelerin ve demirbaş kayıtlarının usulüne uygun olarak tutulmasını sağlar,

Dernek hesaplarını iç ve dış denetimlere hazır olarak tutar.

Tahsil, tediye, mahsup gibi muhasebe işlemlerine ilişkin belgeler ve yazışmalara dernek kaşesi altında Genel Başkanla birlikte imza eder.

Mali İşler sorumlusu olarak Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda her türlü harcama yapar, Dernek kasasında bulundurulabilecek para miktarı ihtiyaçlar dikkate alınarak Yönetim Kurulunca belirlenir.

Mali İşler sorumlusu olarak derneğe ait mali işlemler için vadeli-vadesiz ilgili bankalardan veya katılım bankalarından Genel Başkanın imzası da olmak üzere hesap açabilir ve para çekmeye yetkilidir, mali işlemleri internet bankacılığı/mobil bankacılık işlemleriyle de yürütebilir. bu hususta ayrıca bankadan para çekmeye yönetim kurulu kararı alınır. Bu hususta tüm bankacılık işlemlerinde çift imzayla yetkilidirler.

Genel Sayman olarak derneğin tüm mali işlemlerini hukuki mevzuata uygun olarak yerine getirmekten sorumlu ve yetkilidir.

Derneğin imza yetkilerine ait iş ve işlemleri ilgili mevzuat gereğince Genel Başkan ile birlikte yürütür. Bu hususta bankalardaki tüm işlemleri yapmaya Genel Saymana imza yetkisi verilir ve ayrıca buna dair yönetim kurulu kararı alınır.

Bu maddedeki işlemleri yerine getirmekten Dernek Genel Başkanına karşı sorumludur.

Genel Başkanın dernek işlemlerine ait verdiği diğer işleri yerine getirir.

GENEL SEKRETERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ:

Hizmetlerin yerine getirilmesi, yeterli sayıda uzman personelin istihdamı için Yönetim Kuruluna teklifte bulunur.

Muhaberat ve muamelat işlerinden sorumludur. Dernek bünyesinde mevcut veya kurulacak araştırma, hukuk, basın, vb. gibi büroların çalışmalarını kontrol eder.

Dernek bünyesinde istihdam edilecek personelin tabi olacağı yönetmelikleri hazırlar ve Yönetim Kurulunun onayını alır. Tatbikattan Genel Sekreter birinci derecede sorumludur.

Dernek organlarının almış olduğu kararların yürütülmesiyle görevlidir. Müzakeresi icap eden meseleleri hazırlayacağı gündemle Yönetim Kuruluna getirir.

Derneğin hazırlayacağı taslak yönetmelik ve esasları Yönetim Kuruluna sunar, Yönetim Kurulunun yürürlüğe koyacağı yönetmelik, talimat, esaslar vb. işlemleri yürütür, iş ve işlemlerinde Dernek Genel Başkanına karşı sorumludur.

Dernek yerinin ve ücretli/gönüllü çalışanların ilgili yasalar gereğince sağlaması gereken hususları Dernek Genel Başkanına sunar ve yasalar gereğince istenilen iş ve işlemleri yerine getirilmesini sağlar. Ayrıca bu hususta dernekçe çıkarılacak taslak iç yönetmeliği hazırlayarak yönetim kuruluna sunar ve yönetim kurulunca onaylanacak iç yönetmeliklerin uygulanmasını takip eder.

Derneğin yönetim kurulunca uygulamaya konulacak yönetmelik/talimat esasları çerçevesinde her türlü idari işlemlerinin yerine getirilmesini sağlar,

Çalışanların çalışma düzenlerini uygulamaya konulacak talimatlarla yerine getirir ve her türlü takibini sağlar,

Derneğin genel sekreterin görevi ile ilgili yazışmalarını Dernek Genel Başkanı ile imza etmekten ve evrak işlemlerinin takibinden yetkilidir.

Görev alanına giren kısa, orta ve uzun vadeli planlarını yapar.

Bu madde, Dernek Genel Başkanının verdiği yetki çerçevesinde kullanabilir.

Bu maddedeki işlemleri yerine getirmekten Dernek Genel Başkanına karşı sorumludur.

Dernek Genel Başkanının dernek işlemlerine ait verdiği diğer işleri yerine getirir.

PROJE KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ:

Proje Kurulu bir Başkan, bir Başkan Vekili, Koordinatör ve yeteri kadar üyeden oluşur. Sivil Havacılık sektörünün ve havalimanlarında işletme hizmetlerinin uçuş, can ve yer emniyeti açısından gelişmesine ve kalkınmasına katkı sağlayacak ulusal ve uluslararası her türlü projeler hazırlar ve yönetim kuruluna sunar.

Derneğin amaçları ve faaliyetlerinin daha etkin ve yetkin yürütülmesi için her türlü Araştırma- Geliştirme-Projeleri takip eder. Uygulamasını yürüterek, gerekli tüm işlemleri yerine getirerek yönetim kuruluna bilgi sunar.

Araştırma- Geliştirme-Projeleri ile ilgili tüm resmi ve özel yerlerden her türlü destek ve araştırma da bulunabilir, Kurul Başkanı, Genel Başkanla birlikte yazılı ve diğer gerekli girişimlerde bulunabilir.

Kamu kurum ve kuruluşları, Üniversiteler, Yurt içi ve Yurt Dışı Sendika, Konfederasyon, Federasyon, Vakıf, Dernek, Platform gibi Sivil Toplum Kuruluşlarıyla ilgili tüm iş ve gerekli koordineyi ve işlemlerini yürütür.

Sivil Toplum İlişkilerinden kaynaklı gerekli yazışma ve diğer girişimleri Genel Başkanın imzasıyla ve koordinesiyle yürütür.

Kurul, bu maddedeki işlemleri yerine getirmekten Dernek Genel Başkanına karşı sorumludur.

Dernek Genel Başkanın derneğin işlemlerine ait verdiği diğer işleri yerine getirir.

Denetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

            Madde 11-Denetim kurulu, üç asıl ve üç yedek  üye olarak genel kurulca seçilir.

Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Denetim kurulu, gerektiğinde genel kurulun toplantıya çağrılmasını isteyebilir.

Disiplin Kurulunun Görev ve Yetkileri

Madde 12 – Disiplin kurulu üç asıl ve üç yedek  üye olarak genel kurulca seçilir. Disiplin kurulu derneğin amaçlarına ve tüzüğüne aykırı hareket edenler hakkında tüzüğün 5. Maddesindeki hükümlerle ilgili gerekli disiplin kararlarını alır.

Disiplin kararları şunlardır:

 1. Uyarma: Üyenin belli bir konuda yazılı olarak dikkatinin çekilmesidir.
 2. Kınama: Üyenin uygun olmayan davranışlarının kınanmasıdır.
 3. Üyelikten Çıkarma: Üyelik hakkının kaldırılmasıdır.

Disiplin kurulu, yönetim kurulunun talebi üzerine, yeniden Dernek üyeliği için başvuruda bulunanların durumlarını Dernek Tüzüğü hükümleri çerçevesinde ivedilikle değerlendirir ve değerlendirme sonuçlarını yönetim kuruluna bildirir. Disiplin kurulu, üyelikten çıkarma kararı ile yeniden Dernek üyeliğine alınma başvurusunda bulunanlar hakkında değerlendirme yapmak üzere toplanır ve çoğunlukla karar alır.

Hakkında disiplin cezası uygulamasına girişilen üyenin savunması alınmadan disiplin kararı verilemez.

 

Derneğin Gelir Kaynakları

Madde 13-Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

1-Üye aidatı: Giriş ve yıllık aidatlar yönetim kurulunca belirlenir.

2-Şube ödentisi: Derneğin genel giderlerini karşılamak üzere şubeler tarafından tahsil edilen üye ödentilerinin %50’si altı ayda bir genel merkeze gönderilir,

3-Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar,

4-Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,

5-Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,

6-Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,

7-Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar,

8-Diğer gelirler.

 

Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler

Madde 14-Defter tutma esasları;

Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin Dernekler Yönetmeliğinin 31. Maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.

Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.

Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.

Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

Kayıt Usulü

Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

Tutulacak Defterler

Dernek aşağıda yazılı defterleri tutarlar.

 1. a) İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1) Karar Defteri: Yönetim Kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2) Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3) Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4) İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

 1. b) Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1) (a) bendinin 1 inci, 2 nci, 3 üncü alt bentlerinde kayıtlı defterleri bilanço esasında defter tutan dernekler de tutarlar.

2) Yevmiye Defteri ve Büyük Defter: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanunun Hazine ve Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

Yukarıda sayılan defterlerden yevmiye defteri, büyük defter ve tutulması durumunda envanter defteri bu Yönetmelik hükümlerine aykırı olmamak şartı ile elektronik ortamda tutulmalarına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığınca çıkarılan tebliğlerde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde, diğer defterler ise Bakanlıkça oluşturulan veya izin verilen yazılımlar kullanılarak elektronik ortamda da tutulabilir.

Defterlerin Tasdiki

Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler, elektronik ortamda tutulacak defterler hariç olmak üzere, kullanmaya başlamadan önce il sivil toplumla ilişkiler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan Yevmiye Defteri’nin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

 

Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi

İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yılsonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri

Madde 15-Gelir ve gider belgeleri;

Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği buluna) “Gider Makbuzu” veya “Banka Dekontu” gibi belgeler harcama belgesi olarak kullanılır.

Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

Bu belgeler; Ek-13, Ek-14 ve Ek-15’te gösterilen biçim ve ebatta, müteselsil seri ve sıra numarası taşıyan, kendinden karbonlu elli asıl ve elli koçan yaprağından meydana gelen ciltler veya elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılığıyla yazdırılacak form veya sürekli form şeklinde bastırılır. Form veya sürekli form şeklinde bastırılacak belgelerin, belirtilen nitelikte olması zorunludur.

Alındı Belgeleri

Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.

Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Yetki Belgesi

Yönetim kurulu asıl üyeleri hariç, dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği Ek-19’da yer alan) “Yetki Belgesi” dernek tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yönetim kurulu asıl üyeleri yetki belgesi olmadan gelir tahsil edebilir.

Yetki belgelerinin süresi yönetim kurulu tarafından en çok bir yıl olarak belirlenir. Süresi biten yetki belgeleri birinci fıkraya göre yenilenir. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin dernek yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir.”

Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi;

Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

Beyanname Verilmesi

Madde 16-Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de sunulan) “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından onaylandıktan sonra, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından ilgili mülki idare amirliğine verilir.

Bildirim Yükümlülüğü

Madde 17-Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;

Genel Kurul Sonuç Bildirimi

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen kırk beş gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği Ek-3’te yer alan) Genel Kurul Sonuç Bildirimi mülki idare amirliğine verilir. Genel kurul toplantısında tüzük değişikliği yapılması halinde; genel kurul toplantı tutanağı, tüzüğün değişen maddelerinin eski ve yeni şekli, her sayfası yönetim kurulu üyelerinin salt çoğunluğunca imzalanmış dernek tüzüğünün son şekli, bu fıkrada belirtilen süre içinde ve bir yazı ekinde mülki idare amirliğine verilir

Taşınmazların Bildirilmesi

Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi

Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunulur.

Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

Değişikliklerin Bildirilmesi

Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen kırk beş gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen kırk beş gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

5253 sayılı Dernekler Kanunu’nun 23 üncü maddesinde yer alan dernek üyeliklerinde meydana gelen değişikliklerin kırk beş gün içinde bildirilmesine yönelik yükümlülük, Üye Değişiklik Bildiriminin (Ek-27) doldurulup derneğin merkezinin bulunduğu sivil toplumla ilişkiler birimine bildirilmesi ile yerine getirilir.

Derneğin İç Denetimi

Madde 18-Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

Derneğin Borçlanma Usulleri   

Madde 19-Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

Derneğin Şubelerinin Kuruluşu

Madde 20-Dernek, gerekli görülen yerlerde genel kurul kararıyla şube açabilir. Bu amaçla dernek yönetim kurulunca yetki verilen en az üç kişilik kurucular kurulu, Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri, şube açılacak yerin en büyük mülki amirliğine verir.

Şubelerin Görev ve Yetkileri

Madde 21-Şubeler, tüzel kişiliği olamayan, dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda özerk faaliyetlerde bulunmakla görev ve yetkili, tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından ötürü kendisinin sorumlu olduğu dernek iç örgütüdür.

Şubelerin Organları ve Şubelere Uygulanacak Hükümler

Madde 22- Şubenin organları, genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kurulu’dur.

Genel kurul, şubenin kayıtlı üyelerinden oluşur. Yönetim kurulu, yedi asıl ve yedi yedek, denetim kurulu ise üç asıl ve üç yedek üye olarak şube genel kurulunca seçilir.

Bu organların görev ve yetkileri ile bu tüzükte yer alan dernekle ilgili diğer hükümler, mevzuatın öngördüğü çerçevede şube’de de uygulanır.

Şubelerin Genel Kurullarının Toplanma Zamanı ve Genel Merkez Genel Kurulunda Nasıl Temsil Edileceği

Madde 23-Şubeler, genel kurul olağan toplantılarını genel merkez genel kurulu toplantısından en az iki ay önce bitirmek zorundadırlar.

Şubelerin olağan genel kurulu, 3 yılda bir, Şubat ayı içerisinde, şube yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

Şubeler, genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine ve dernek genel merkezine bildirmek zorundadırlar.

Şubeler, şube sayısı üçe kadar genel merkez genel kurulunda tüm üyelerin doğrudan katılımı ile; şube sayısı üçten fazla olması durumunda ise, şubede kayıtlı her yirmi (20) üye için bir (1), arta kalan üye sayısı 10’dan fazla ise bu üyeler içinde bir olmak üzere şube genel kurulunda seçilecek delegeler aracılığı ile genel merkez genel kuruluna katılma hakkına sahiptir.

Genel merkez genel kuruluna en son şube genel kurulunda seçilen delegeler katılır. Genel merkez yönetim ve denetim kurulu üyeleri genel merkez genel kuruluna katılır, ancak şube adına delege seçilmedikleri sürece oy kullanamazlar.

Şubelerin yönetim veya denetim kurulunda görevli olanlar genel merkez yönetim veya denetim kuruluna seçildiklerinde şubedeki görevinden ayrılırlar.

Temsilcilik Açma

Madde 24-Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla yönetim kurulu kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik, dernek genel kurulunda temsil edilmez. Şubeler temsilcilik açamazlar.

Madde 24.1 Temsilcinin Görevleri

Bulunduğu İlde Dernek ile ilgili tüm faaliyetleri yürütmek üzere Derneği temsil etmek,

Dernek faaliyetlerini takip ederek üyeleri haberdar etmek ve bilgilendirmek,

Üyeler ihtiyaç duyduklarında Dernek Merkezindeki ilgili kurul görevlileri ile bilgi alışverişi yapmak gerektiğinde ilgili evrak ve işlemleri yapmak,

Bulunduğu İlde dernek faaliyetleri ile ilgili sosyal, kültürel, eğitim ve tanıtımı amaçlı seminer ve toplantılara katılmak,

Üyeler arası birlik beraberlik ruhunun oluşmasını sağlamak,

Derneği temsilen taziye, tebrik ve diğer sosyal faaliyetleri gerçekleştirmek,

Bulunduğu ilde kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile irtibat kurmak, ziyaret etmek, etkili, güçlü ve güzel bir iletişim kurmaya çalışmak,

Dernek merkezince iletilen bilgileri düzenli şekilde üyelere ulaştırmak ve konuyla ilgili açıklayıcı bilgi vermek,

Üyeleriyle beraber ortak çalışmalar yaparak istek, öneri, tavsiyeleri rapor halinde dernek merkezine düzenli bir şekilde iletmek,

Dernek merkezinden yetki verilen miktar kadar harcama yapmak, alınması gereken harcama belgelerini ve evrakları usulüne uygun düzenlemek ve dernek merkezine göndermek,

İl/ilçe Temsilcisi iş ve işlemlerinde Genel Merkeze karşı sorumlu olup, genel merkezle koordineli olarak iş ve işlemlerini yürütmekle görevlidir.

Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği

Madde 25-Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.

Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli

            Madde 26-Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.

Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Tasfiye İşlemleri

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Havacılık İşletme Hizmetleri ve İdari Çalışanlar Derneği” ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para,  mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

Hüküm Eksikliği

Madde 27-Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

Dernek Amblemi/Logosu

MADDE 28-Derneğin amblemi/logosu, aşağıdaki şekilde olup, Dernek amblemi, yönetim kurulunun izni olmadan, üyeler dışında kimseye dağıtılamaz, satılamaz ve amaç dışı kullanılamaz.

Derneğin amblemi/logosu Genel Kurul kararıyla değiştirilebilir.

Dernek Kurucuları

            MADDE 29-Dernek Kurucuları aşağıda belirtilmiştir:

 

            Geçici Madde 1- İlk genel kurulda dernek organları oluşturulana kadar, derneği temsil edecek ve dernekle ilgili iş ve işlemleri yürütecek olan geçici yönetim kurulu üyeleri aşağıda belirtilmiştir.

 

Geçici Yönetim Kurulu Üyelerinin;

 

Bu tüzük 29 (Yirmidokuz)  madde ve 1(Bir) geçici maddeden ibarettir.

 

  

 

Başa dön tuşu
"

Ігровий автомат Nitropolis 3 — це найновіше доповнення до франшизи Nitropolis

Після близького зіткнення з сержантом Нітро Вулфом у попередніх версіях Nitropolis 2 банді довелося поспішно тікати з міста. Вони знайшли гарне місце на півдні, де прийняли свій пустотливий спосіб життя. Ось тут і починається пригода ігрового автомата Nitropolis 3 у казино www.postgg.com.

Як і слід було очікувати, якщо ви грали в попередню версію, слот Nitropolis 3 має оригінальний дизайн і чудові додаткові функції, а ігровий процес надзвичайно веселий. Він оснащений 6 барабанами та 4 рядами, які можна розширити до максимум 8. Ставки починаються лише від 0,20$ і можуть доходити до 50$ за обертання. Найбільша виплата в грі в 50 000 разів перевищує загальну ставку.

"