Yetkili Sendika Türk Ulaşım Sen KİK Görüşmesi Öncesi Ziyaret Edildi.

Yetkili Sendika Türk Ulaşım Sen KİK Görüşmesi Öncesi Ziyaret Edildi.

Ziyarette Türk Ulaşım Sen Genel Başkanı Sayın Mustafa Nurullah ALBAYRAK!a DHMİ ile yapacakları Kurum İdari Kurul(KİK) toplantısı öncesi taleplerimizi içerir aşağıdaki dosya teslim edilerek gerekli destek istendi.

Ziyarette ayrıca en temel talebimiz; Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü ve Havalimanlarında görev yapan İDARİ ÇALIŞANLARIN; gündemde olan Havacılık Tazminatında mağduriyet yaşamamaları, Havacılık Hizmetler Sınıfı“ ve Havacılık Hizmetler Uzmanı“ talepleri için gerekli adımların atılması dile getirildi.

Bu taleplerimize önem veren ve hassasiyetle desteklerinden dolayı KAMU-SEN’e bağlı TÜRK ULAŞIM-SEN Genel Merkezine ve Kıymetli TUS Genel Başkanı Sn. Mustafa Nurullah ALBAYRAK’a derneğimiz adına TEŞEKKÜRLERİMİZİ SUNUYORUZ.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

TALEPLERİMİZ:

 

Sayı     : 06-148-191/37                                                                                      29/09/2023

Konu  : Mesleki Uzmanlığa Geçişler, Havacılık Tazminatı ve

   Diğer Taleplerimizin KİK’de Gündeme Alınması.

 

TÜRK ULAŞIM – SEN (TUS)

Türkiye Ulaştırma Hizmet Kolu Kamu Görevlileri Sendikası

 Genel MERKEZİNE/ANKARA

 

İlgi      : a)02.11.2022 tarihli ve 06-148-191/18 sayılı yazımız ve ekleri.   

 1.   b) 20.06.2023 tarihli ve 06-148-191/27 sayılı yazımız.     

 

            İlgi (a,b) yazılarımız ve ekleri yeniden güncellenmiştir. Buna göre;

            Derneğimizin tüzüğünde belirtmiş olduğumuz amacında;“Havacılık İşletme Hizmetleri ve İdari Çalışanlarının, havacılık sektöründe mesleki uzmanlığa uygun unvanlarda görev yapmalarının sağlanması ve mesleki yetkinliklerinin belirlenmesi için çalışmalar yapmak, Üyelerin mesleki menfaatlerini korumak ve refah seviyelerinin artışını sağlamak için çalışmak, bu hususta ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde girişimlerde bulunarak lobicilik faaliyetleri yapmak“ olduğundan üyelerimizden tarafımıza iletilen talepleri ve tespit ettiğimiz genel talepleri ilgili Kurumlarla ve STK‘larla görüşülerek kalıcı çözümlerle taleplerin hayata geçirilmesi amaçlanmaktadır.

            En temel talebimiz; Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünde çalışan kıymetli üyelerimizin(İdari Çalışanların) görev yaptıkları alanda Uzmanlıklarına uygun unvan yapılarına sahip olması ve bu sayede gündemde olan Havacılık Tazminatı hususunda mağduriyet yaşamamalarıdır.

İDARİ ÇALIŞANLAR OLARAK KİK İÇİN TALEPLERİMİZ:

 • İdari Çalışanlarımızın mevcut unvanlarının iptal edilerek yerine “Havacılık Hizmetleri Uzmanı” unvanlarının ihdas edilmesi. (Havacılık Hizmetleri Uzmanı unvanlarının mevcut görevde olanlar için sınavsız verilmesi.) 399 Sayılı KHK’nin 4. Maddesiyle değişiklik yapılması.
 • İşletme Hizmetleri ve İdari Çalışanlardan I sayılı ve II sayılı Cetvellere tabi kadro ve pozisyonlarda görev yapanların memuriyet hizmet sınıflarının “HAVACILIK HİZMETLERİ SINIFI” olarak değiştirilmesi.
 • HAVACILIK TAZMİNATI Gruplarının tek gruba düşürülerek unvanlar arasındaki farkın makul seviyelere çekilmesi ile havacılık sektöründe her bir havalimanının uluslararası havalimanı olduğu dikkate alındığında yurtdışı emsallerinde olduğu gibi stratejik görevler yapmakta olan İdari Çalışanların (Memurların vd. idari unvanların) Havacılık Tazminatında mağduriyet yaşamaması ve kalıcı çözüm için Mesleki Uzmanlıklarının belirli prosedürler sonrası hayata geçirileceği düşünüldüğünde; üyelerimizle birlikte hedef kitlemiz olan İdari Çalışanların Havacılık Tazminatında 1. Gruba alınmaları öncelikli talebimiz olmakla birlikte; gruplar arası oranların eşitsizliğe yol açmaması, iş barışının bozulmaması ve orta vadede döviz kurlarındaki yukarı hareketlilik nedeniyle kur farkından oluşan milli maliyetlerdeki nominal ve reel azalma dikkate alınarak Havacılık Tazminatlarının güncellenmesi. Ayrıca da kurum içi iş barışını bozan havacılık tazminatına dair 399 KHK’da belirlenen grupların kaldırılarak, DHMİ’de meydana getirdiği mağduriyetler dikkate alındığında 399 Sayılı KHK’nin ek madde 2’nin yeniden hakkaniyet ölçüsünde düzenlenmesi.
 • İdari Çalışanların Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına Ait TEMEL ÜCRETLERİNDE artırıma gidilerek skala ayarlaması yapılması.
 • Havacılık Tazminatından (daha önceden kesilmeyen) verginin kaldırılması.
 • DHMİ çalışanların maaş, havacılık tazminatı vb. ücretlerin emeklilik maaş ve ikramiyesi hesabında dikkate alınacak şekilde mevzuat değişikliği yapılması.
 • DHMİ çalışanlarına sağlanacak Tamamlayıcı Sağlık Sigortası uygulaması milli maliyetlere dahil edilerek personelin sosyal haklarının güçlendirilmesi
 • DHMİ çalışanlarına sağlanacak Bireysel Emeklilik katkılarının milli maliyetlere dahil edilerek personelin sosyal haklarının güçlendirilmesi.
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 68/B Maddesinde;“Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı ile Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı hariç, sınıfların 1, 2, 3 ve 4 üncü derecelerindeki kadrolarına, derece yükselmesindeki süre kaydı aranmaksızın, atanmasındaki usule göre daha aşağıdaki derecelerden atama yapılabilir. Ancak, bu şekilde bir atamanın yapılabilmesi için ilgilinin;
 1. a) 1 inci dereceli kadrolardan ek göstergesi 5300 ve daha yukarıda olanlar için en az 12 yıl,
 2. b) 1 inci ve 2 nci dereceli kadrolardan ek göstergesi 5300’den az olanlar için en az 10 yıl,
 3. c) 3 üncü ve 4 üncü dereceli kadrolar için en az 8 yıl,

hizmetinin bulunması ve yükseköğrenim görmüş olması şarttır. Dört yıldan az süreli yükseköğrenim görenler için bu sürelere iki yıl ilave edilir. Bu sürelerin hesabında; 8/6/1984 tarihli ve 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi kapsamına dâhil kurumlarda fiilen çalışılan süreler ile Yasama Organı Üyeliğinde, belediye başkanlığında, belediye ve il genel meclisi üyeliğinde, kanunlarla kurulan fonlarda, muvazzaf askerlikte, okul devresi dâhil yedek astsubaylık ve yedek subaylıkta ve uluslararası kuruluşlarda geçen sürelerin tamamı ile yükseköğrenim gördükten sonra özel kurumlarda veya serbest olarak çalıştıkları sürenin; Başbakanlık ve bakanlıkların bağlı ve ilgili kuruluşlarının müsteşar ve müsteşar yardımcıları ile en üst yönetici konumundaki genel müdür ve başkan kadrolarına atanacaklar için tamamı, diğer kadrolara atanacaklar için altı yılı geçmemek üzere dörtte üçü dikkate alınır.” Şeklinde yer alan Yasa hükmü ile madde hükmünde yazılı şartları sağlayan personelin bulunduğu derecedeki mevcut süre kaydına bağlı olmaksızın çalışma yılına göre 1’inci 2’inci 3’üncü ve 4’üncü derecedeki kadrolara atamalarının yapılabileceği düzenlenmiştir.

            Bu minvalde, kurum aidiyetinin, çalışma barışının ve performansın doğrudan artmasına hizmet edecek ilgili Yasa hükmünün, Kuruluşumuz yöneticilerinin göstereceği müspet yaklaşım ile Kuruluşumuzdaki çalışanlara uygulanmasını talep etmekteyiz.

 • Kuruluşumuzda II sayılı cetvele tabi sözleşmeli personel olarak 37 kişi Hizmetli unvanında görev yapmakta olup, mezuniyet durumlarına göre görevde yükselme ve unvan yükselmesi sınavı açılması yoluyla GİH/TH sınıflarındaki unvanlara geçişlerin sağlanması.
 • DHMİ’de İşletme Hizmetleri ve İdari Çalışanların kuruma sundukları fayda, katkı ve göstermiş oldukları üstün gayret ve çalışmalarıyla kurum gelirlerinde stratejik görev üstlendikleri ve işletme hizmetlerini ulusal ve uluslarası düzeyde yürütmelerinin yanında yaptıkları görev itibariyle uçuş, can ve yer emniyetinde önemli görevler yapmaları nedeniyle çalışanlarda motivaasyonu ve kurumsal aidiyeti artıracağı dikkate alındığında ödüllendirme sisteminin hayata geçirilerek Ödül Yönetmeliğinin uygulamaya konulması. Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavlarında mülakat puanının etkisinin azaltılarak hakkaniyet, şeffaflık ve liyakatın esas alınması.
 • Şef pozisyonunda görevde yükselme sınavı açılması.
 • Muhasebeci pozisyonunda görevde yükselme sınavı açılması.
 • Veznedar/Muhasebeci/Memur/Bilgisayar İşletmeni/VHKİ vb. unvanlarda görev yapanların diğer kamu kurumlarında olduğu gibi idari nitelikteki Şube Müdürlüğü sınavlarına diğer şartları sağlamaları halinde doğrudan katılabilmelerinin sağlanmasına yönelik mevzuat değişikliğinin yapılması. (Örnek: Adalet Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği)
 • İdari çalışanların yurtdışı eğitimlere gönderilmesi. (DHMİ’nin yürüttüğü stratejik iş ve işlemler dikkate alındığında personelin alanında uzman ve ihtisas sahibi bir çalışan olması, ülkemize ve DHMİ’ye sunacağı katkının en üst düzeye çıkarılması amacıyla DHMİ’de tüm çalışanların görev yaptığı birimler ve unvanlar dikkate alınarak EUROCONTROL, ICAO ve diğer ilgili kuruluşlar bünyesinde sunulan yurtiçi-yurtdışı eğitimlere, staj ve öğrenimlere daha etkin ve geniş bir yelpazede katılmasının sağlanması.)
 • ATC istihdamında halihazırda kurum içi sınav açılarak DHMİ personellerinde 27 yaş sınırı aranmaması. (Kuruluşumuz personelinin KPSS aracılığıyla tekrar Kuruluşumuz bünyesinde farklı unvan ve birimlere atandığı göz önüne alındığında her türlü personel temininde(ATC, AIM, Avukat, Ekonomist, Mühendis, Tekniker, Teknisyen vb.) kurumu tanıyan, kurum kültürünü ve işleyişini benimsemiş, kendi ihtisasında görev yapamayan mevcut personele kurumiçi sınavlarla öncelik tanınması, bu şekilde sağlanacak yükselme ve değişiklikler ile memurun alanında ilerleme ve kariyer ilkesinin güçlendirilmesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Ek 40 maddesine göre;” EK MADDE 40- Mesleğe özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle alınan ve 36 ncı maddenin “Ortak Hükümler” bölümünün (A) fıkrasının (11) numaralı bendinde sayılan kadrolara atanmak amacıyla kurumlarca yapılacak olan özel yarışma sınavlarına başvurularda üst yaş sınırı; özel mevzuatında yer alan yaş şartına ilişkin hükümlere bağlı kalınmaksızın giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak şeklinde uygulanır.“ maddesi ile uyarlık sağlanması amacıyla 35 olarak uygulanması.)
 • DHMİ çalışanlarının birimlerin iş ve işleyişini özümseyebilmesi ve birim değişikliklerinde daha kolay uyum sağlayabilmesi amacıyla yapılacak kurs ve eğitimlerin kademelendirilerek temel eğitimlere DHMİ’nin tüm birimlerinden katılımcı sağlanması, ihtisas eğitimlerinin o birimde görev yapanlarca edinilmesinin sağlanması, göreve yeni başlayan personelin detaylı bir oryantasyon eğitimine tabi tutulması. (İşletme Hizmetlerine bağlı eğitimler ile diğer eğitim/kurs/seminerler vb.)
 • DHMİ’ye verimlilik sağlayacağı dikkate alındığında Havacılık Yönetimi Bölümü ve Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Bölümü mezunların İşletme birimlerinde değerlendirilmesi.
 • Matematik/İstatistik mezunlarına Matematikçi/İstatikçi unvanının verilmesi. (Bakanlıkların hepsinde, TÜBİTAK, KGM, TÜİK, DSİ, TCDD, DPT(CB Strateji ve Bütçe Bsk.), SGK, EÜAŞ gibi adını sayamayacağımız birçok kurumda bu unvan mevcut olup, bu kadroda çalışanlar Bakanlıkların Bağlı ve İlgili kuruluşların hepsinde birçok birimde stratejik görevler yürütmektedir. Fakat DHMİ’de bu pozisyonla ilgili zamanında ihdas yapılmadığı için bu pozisyon mevcut değildir. Gerek Genel Müdürlük bünyesinde gerekse Havalimanlarında İK, Mali İşler, İstatistik Birimleri, İşletme, Pazarlama Tic., Satınalma gibi birçok birimde bu poziyona ihtiyaç duyulmaktadır. Matematikçi ne yapar bu birimlerde; analitik düşünce, problem çözme yeteneği, programcılık, tahakkuk işlemleri, veri analizi, raporlama vs yetenek ve becerileri sayesinde pek çok iş kolunda faaliyet yürütür.)
 • Kazanılmış davalarda dikkate alınarak; İdari birimlerde Şef veya Şube Müdürü olarak vekalet edenlere 657 sayılı DMK’nun 86. maddesi gereğince Vekalet Ücreti Ödenmesi.
 • Çalışanların özlüğe ait tüm iş ve işlemleri yoğun olarak İnsan Kaynakları birimlerince yerine getirilmesi nedeniyle İnsan Kaynakları birimlerince yürütülen eğitim iş ve işlemleri(SHT/HAD Talimatı kapsamında zorunlu kılınan 18 eğitim. Stajer Eğitimleri, Uzaktan eğitimlerin takibi, Kurs/Seminerler, PETKOM ve çalışana ait kurs modülü takip işlemleri) için Eğitim Şeflikleri/Şube Müdürlükleri kurulması.
 • CİMER, ALO DHMİ ve Diğer Yolcu Talepleri için Kurumsal İletişim Başkanlığının Havalimanlarında birimleri kurulması.
 • Memur/VKHİ/Bilgisayar İşletmeni vb. unvanların çeşitli nedenlerle kendi unvanında görev yapmayan personele “MEMUR” unvanı verilmesi uygulamasının kaldırılması, bu unvanlara karşı mevcut “düz, vasıfsız vb.” çirkin algının kurum kültüründen kaldırılması amacıyla uygulamalar geliştirilmesi.
 • DHM’nin uluslarararası niteliği dikkate alındığında çalışanların yabancı dil bilgisinin geliştirilmesi, Havacılık İngilizcesi alanında meslek eğitimin sağlanması, yabancı dil eğitimlerin etkisinin kalıcı olması amacıyla dönemsel olarak tekrarlanması,
 • KÖİ Birimlerinde çalışanların denetimlerde DHMİ olarak kendilerine tanıtırken Düz Memur kelimesi temsiliyet gücünü kırmaktadır. Genel olarak Memur unvanlı kadrolar yerine Havacılık Hizmetleri Uzmanı unvanı kadroları mevcut görevde olanlar için sınavsız verilmesi.
 • DHMİ’nin Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak özel şartlar kısmındaki madde 8/5 şıkkında bulunan idari nitelikteki şube müdürlüğü kadrolarına atanabilmek için Muhasebeci unvanının eklenmesi. (Muhasebeci unvanında bulunanların Mali İşler Şefi ile eşdeğer sorumluluğa sahip olması.)
 • Muhasebeci unvanında bulunanlara da Mali İşler Şef Vekilliği verilmesi.

       Üyelerimizin yukarıda belirttiğimiz taleplerinin kalıcı çözümler için 4688 Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu’nun 22. maddesindeki Kurum İdari Kurullarında (KİK) gündeme alınması ve gerekli işlemler için desteğin verilmesi hususlarında,

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
"

Ігровий автомат Nitropolis 3 — це найновіше доповнення до франшизи Nitropolis

Після близького зіткнення з сержантом Нітро Вулфом у попередніх версіях Nitropolis 2 банді довелося поспішно тікати з міста. Вони знайшли гарне місце на півдні, де прийняли свій пустотливий спосіб життя. Ось тут і починається пригода ігрового автомата Nitropolis 3 у казино www.postgg.com.

Як і слід було очікувати, якщо ви грали в попередню версію, слот Nitropolis 3 має оригінальний дизайн і чудові додаткові функції, а ігровий процес надзвичайно веселий. Він оснащений 6 барабанами та 4 рядами, які можна розширити до максимум 8. Ставки починаються лише від 0,20$ і можуть доходити до 50$ за обертання. Найбільша виплата в грі в 50 000 разів перевищує загальну ставку.

"