Kıymetli Üyelerimize Duyurulur.

 

DHMİ Genel Müdürlüğü Makamına Hedef Kitlemizin ve Üyelerimiz Olan İşletme Hizmetleri ve İdari Çalışanların Hizmet Sınıflarının Havacılık Hizmetleri Sınıfı Olarak Değiştirilmesi ve Unvanların Mesleki Uzmanlığa göre değiştirilmesine dair yazımızı 21.10.2022 tarihinde sunduk. (21.10.2022 tarihli ve 121894 Evrak Kayıt Numarası.)

Yazımızın içeriği aşağıda sizlere sunulmaktadır.

Bilgilerinize sunulur.

DHMİ GENEL MÜDÜRLÜK MAKAMINA Sunulan Yazımız ve Eki Yönetmelik Taslağımız.

Sayı     : 06-148-191/11                                                                                              21/10/2022

Konu   : İşletme Hizmetleri ve İdari Çalışanların Mesleki Uzmanlık Unvan Yapısı İçin

  Mevcut Kadro ve Pozisyonların İptal İhdası Talebi

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ

GENEL MÜDÜRLÜK MAKAMINA

İlgi :   a) Ankara Valiliği İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğünün 07/06/2022 tarihli ve

74071012-477.01.01.-110461 sayılı yazısı.

b) 09.06.2022 tarihli 06-148-191/1 tarihli DHMİ Genel Müdürlüğüne yazımız.

          c) DHMİ Genel Müdürlüğünün 14.06.2022 tarihli ve E-23622523-929-54630 sayılı yazısı.

            Havacılık İşletme Hizmetleri ve İdari Çalışanlar Derneği (HAVAÇAD) 07.06.2022 tarihinde Ankara’da kurularak tüzel kişilik kazanmış olup derneğimize 06-148-191 kütük numarası verildiği, ilgi (a) yazıyla bildirilmiş olup ilgi (b) yazımıza istinaden 10 bine aşkın çalışanını bulunan DHMİ Genel Müdürlüğünce ilgi (c) yazıyla, Genel Müdürlüğe ve tüm Havalimanlarına derneğimiz kuruluşu bildirilmiştir.

            Demokrasilerin vazgeçilmezi olan Sivil Toplum Kuruluşlarına (STK) DHMİ Genel Müdürlüğünce bu denli hassas yaklaşımları ve kıymetdar anlayışlarından dolayı başta Sayın Genel Müdürümüz, Sayın Genel Müdür Yardımcılarımıza ve tüm Üst Yönetime teşekkürlerimizi sunarız.

            Bilindiği üzere, derneğimizin kısaca amacı havacılık sektöründe mesleki uzmanlıkların elde edilerek yetkinliklerin belirlenmesi ile sektöre proje üretmektir. Bu önemli iki amaçla; “Düz Memur kadar“ söylemleriyle Memurlara kırıcı söylemlerin hedef kitlemizde yıllardır üzüntüyle karşılandığı ve bugüne kadar bir adım atılmadığı dikkate alındığında; nitelikli idari çalışanların unvan yapılarındaki değişimleriyle NİTELİKLİ İNSAN KAYNAĞI ile İNSANİ olarak, DHMİ gibi ülkemizin güzide kurumunda çalışan Memurların, diğer unvanlarda görev yapanlarla eşit ve önemli bir yere gelecekleri kuşkusuzdur.

            Derneğimizin tüzüğünde belirtmiş olduğumuz amacında da;“Havacılık İşletme Hizmetleri ve İdari Çalışanlarının, havacılık sektöründe mesleki uzmanlığa uygun unvanlarda görev yapmalarının sağlanması ve mesleki yetkinliklerinin belirlenmesi için çalışmalar yapmak, Üyelerin mesleki menfaatlerini korumak ve refah seviyelerinin artışını sağlamak için çalışmak, bu hususta ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde girişimlerde bulunarak lobicilik faaliyetleri yapmak“ olduğundan bu konuda gerekçelerini de belirteceğimiz çalışmalarımız en kısa sürede paylaşılacağı derneğimizce duyurulmuştu.

            En temel talebimiz; Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü ve Havalimanlarında görev yapan hedef kitlemizin ve kıymetli üyelerimizin görev yaptıkları alanda Uzmanlıklarına göre görev yapmalarıdır.

            Bu minvalde derneğimizce kurulan; Salih ÇETİN, Zafer TÜRLEK, Mehmet Sait İNCE ve Halil İbrahim YORULMAZ’ın içinde bulunduğu “HAVAÇAD Derneği Mesleki Uzmanlık Komisyonu” marifetiyle yaptığımız çalışma ve üyelerimizden alınan öneriler ışığında;

            Bilindiği üzere; DHMİ Genel Müdürlüğü: “Kuruluş ana faaliyet alanları havalimanı işletmeciliği ve seyrüsefer hizmetleridir.”,

            “1984 yılında, kısa bir süre Meydan İşletme Müessesesi adı altında hizmet veren kuruluş, Kamu İktisadi Teşebbüslerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin 08.06.1984 tarih ve 233 sayılı KHK ile yeniden Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğüne dönüştürülmüştür.  Kuruluş, 233 sayılı KHK ve 08.11.1984 tarihli Ana Statüsü çerçevesinde tüzel kişiliğe sahip, faaliyetlerinde özerk ve sorumluluğu sermayesi ile sınırlı bir Kamu İktisadi Kuruluşu olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.”,

            Kuruluşunuzun; Havacılık sektöründe uluslararası standartlarda, kaliteli, güvenli, konforlu, insana ve çevreye duyarlı ileri teknoloji ürünü altyapı ve sistemlere ve yetişmiş insan gücüne dayalı hava seyrüsefer ve havaalanı işletme hizmetleri sunduğu MİSYONUYLA,

            Hava trafik yönetimi ve havaalanı işletmeciliği alanında, küresel boyutta rekabet gücüne haiz dünyanın öncü Kuruluşlarından biri olma VİZYONUYLA ve TEMEL İLKELERİYLE ülkemizde havacılık sektöründe tekel konumda olup faaliyetlerini sürdürmektedir.

            DHMİ Genel Müdürlüğünüzün Temel İlke ve Değerlerinin ikinci maddesi “Mesleki Uzmanlıktır.”

            Kuruluşunuzun Stratejik Amaçlar, Hedefler ve Performans Göstergelerinde belirttiği üzere Havalimanı işletmeciliği hizmetlerini uluslararası standartlarda sağlamak ve İnsan kaynaklarının optimum yönetimi ile hizmette kalite ve etkinliği artırmaktır.

            DHMİ Ana Statüsünün 4/6 maddesinde;” Sivil Havacılık ihtisas alanlarında, dünya standartlarına göre personel yetiştirmek üzere eğitim tesisleri kurmak, kurdurmak ve bu tesisleri işletmek veya işlettirmek.” hükmü yer almaktadır.

            DHMİ, görevi itibariyle 50 Havalimanından 46 tanesi Uluslararası Hudut Kapısı ilan edilerek hemen hemen tüm havalimanları uluslararası faaliyet göstermekte olduğundan, ülkemizin havalimanlarından dış dünyaya açılan stratejik konuma sahiptir.

            Kuruluşunuzun Ana Statüsü ile belirlenen amaç ve faaliyet konularından olan; uluslararası hava ulaşımında can ve mal emniyetini sağlamak ve düzenli ekonomik çalışma ve gelişmeyi temin maksadıyla yürürlüğe konulan Sivil Havacılık Anlaşmasına göre kurulan “Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO-International Civil Aviation Organization)`nın üyesidir. Ayrıca, “Hava Seyrüseferinin Emniyeti için Avrupa Teşkilatı (EUROCONTROL)”, Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI-Airports Council International) başta olmak üzere ilgili Uluslararası kuruluşların da üyesidir. IATA ve EASA gibi ilişkide olan kuruluşlarla faaliyetlerini vardır.

            DHMİ 2021 Faaliyet raporunda yer aldığı üzere milli maliyet tabanının büyüklüğü endeksine göre Ülkemiz 2021 yılında EUROCONTROL üyesi 41 Devlet içerisinde yine en yüksek 6. gelir sırasında yer almıştır.

            233 sayılı KHK gereğince, Kuruluşumuzun sermayesinin tamamı devlete ait, Yönetim Kurulu ile yönetilen ve Sayıştay denetimine tabi olan, iktisadi alanda ticari esaslara göre faaliyet göstermek üzere kurulan, bir kamu iktisadi kuruluşu olması büyük bir fırsattır.

            Kuruluşumuzun misyon ve vizyonu ile 233 sayılı KHK ve 399 sayılı KHK’ler birlikte değerlendirildiğinde; gerek kârlılığı-verimliliği gerek konulmuş olan gelecek hedeflere yetkin personel ile ulaşma çabasında, dünyada örnek projelerle kendinden söz ettirmekte olan güzide bir kuruluş olduğu ve çalışanların aidiyetinin en üst seviyede olmasıyla başarılarına başarı katacağı kaçınılmaz olmakla birlikte kurumsal aidiyetin artmasında kuruluşunuz her zaman önemli bir değerdir.

             Üyelerimizin görev yaptığı Kuruluşunuz, hava seyrüsefer ve havalimanı işletmeciliği görevini ülkemizde en üst seviyede, yetişmiş insan kaynağı gücüyle yerine getirmektedir.

            Kuruluşunuzda havalimanı ve terminal işletmeciliği ayrı ayrı gözükse de bir bütün olarak değerlendirildiğinde, havalimanı tarafı hava tarafı, terminal ise kara tarafı bölümüyle hava tarafının kesiştiği bölümde kara tarafında kalmasıyla birlikte hava tarafıyla faaliyetleri birdir.

            Bu çerçevede hava tarafında havacılık faaliyetleri işletme hizmetlerindeki birimlerde -belli eğitimlerden geçen- çalışanlar tarafından niteliklerine göre yürütülmekte ve bu faaliyetler işletmiş olduğunuz birçok havalimanının uluslararası hudut kapısı ilan edildiği dikkate alındığında ülkemizin dış dünyaya açılan havalimanlarında stratejik öneme sahip olduğu artık kuşkusuzdur.

            Dolayısıyla havalimanında işletme hizmetleri tarafında kalan tüm birimlerin yürüttüğü faaliyetler, hava seyrüsefer hizmetleri birimlerinden bağımsız olması düşünülemeyeceği gibi, örnek olarak PAT(Pist, Apron ve Taksiyolu) Sahalarında yürütülen tüm faaliyetler hava seyrüsefer hizmetleriyle birlikte koordineli olarak yürütülmekte ve PAT Sahalarındaki tüm faaliyetler uçuş, can ve mal emniyeti açısından stratejik öneme sahiptir.

İnsan Kaynakları İnovasyonunun Stratejik Amacı

            Kuruluşunuz tekel durumda olduğu 50 Havalimanında, Havalimanı İşletmeciliği ve Terminal İşletmeciliğini uluslararası düzeyde günümüz şartlarına uygun yürütmesi elzem hale gelmiştir.

            Havacılık sektörüne artan taleple birlikte yeni açılacak havalimanlarının işletimin Kuruluşunuz tarafından yürütülmesi, insan kaynağımızın niteliğinin ve yetkinliğinin güçlendirilmesiyle daha verimli ve etkin olacak, insan kaynağımızdaki inovasyon, ülkemiz ekonomisine katma değer sağlayacak yatırımların önünü açacaktır.

            Buna örnek olarak verirsek; Erzincan Havalimanında Uçak Yangın Simülatörü Eğitim Tesislerinden ulusal ve uluslararası eğitimlere hizmet etmekte ve ayrıca Hava Trafik Kontrol Merkezinde Hava Seyrüsefer Hizmetlerinde çalışanlar için Simülatör Eğitim Tesisi Havacılık Akademisinde verilmektedir.

             Bu nedenle, Kuruluşunuzda İşletme Hizmetleri ve İdari Çalışanların unvan yapıları bürokratik anlayıştan uzak kalarak, çalıştıkları birimlerde mesleki uzmanlıklarına göre havacılık sektörünün şartlarına entegre edilerek yeniden adlandırılması; çalışanlarda aidiyetlik, çalışanların yetkinliğinin belirlenmesi, teknolojik ve dijital imkanlardan yararlanılması, kurumsal niteliğin artırılması, kurum kültürünün oturtulması, kurum kimliği ve kurumsal imaj açısından ayrı bir değer kazanacaktır.

Günümüzde İnsan Kaynakları Yönetimi (Human Resources Management)

            İnsan Kaynakları Yönetimi(İKY) kitaplarında İKY ile personel yönetimi karşılaştırılırken, personel yönetimi; iş odaklı, operasyonel faaliyet, kayıt sistemi, statik bir yapı, insan maliyet unsuru, kalıplar, normlar, klasik yönetim, işte çalışan insan, iç planlama kavramları ile anlatılmıştır (Bach, Sisson, 2000:12), (Kalra, 1997: 179), (Keser, 2002),(Çınar, 2007) . İKY ise; insan odaklı, danışmanlık hizmeti, kaynak anlayışı, dinamik bir yapı, insan önemli bir girdi, misyon ve değerler, toplam kalite yönetimi, işi yönlendiren insan ve stratejik planlama kavramlarıyla tanımlanmıştır. (Bkz.Türk İdare Dergisi•Sayı: 469 •Aralık 2010•139 Kaynak http://www.tid.gov.tr/Makaleler/ozlemtanerkoroglu.pdf)

            Kuruluşunuza işe alımlarda kıstas olan KPSS alımlarından da görüleceği üzere, ülkemizde en iyi okulları dereceyle bitirenler, yabancı dile sahip çalışanımızın gün geçtikçe artması ve ara eleman bulma da sıkıntı yaşamadığımız insan kaynağımızı güçlü yapıya kavuşturmaktadır.

            Havacılık sektörünün her geçen gün dinamik oluşu, inovasyon faaliyetlerinin artması ile birlikte teknolojik ve dijital dönüşümünün yaygın kullanımı ve hızlı değişimi gibi sebepler ışığında, uluslararası hizmet veren Kuruluşunuzun, stratejik olarak önemli adımları zamanında atması gerektiğini ortaya koymaktadır.

            Bu nedenle mevcut insan kaynağımızın gelecek projeksiyonuna uygun olarak işe göre yeni iş yetkinliklerinin bilgi ve dijital çağa uygun olarak yapılandırılması kaçınılmaz hale gelmektedir.

İşletme Hizmetlerinde Çalışanların Unvanları ve Mevcut Durumu

             İşletme Hizmetlerinde çalışanlarımızın unvanları 657 sayılı D.M.K.’na tabi kurumlarla eşit olduğundan (Ör: Memur, Bilgisayar İşletmeni, Uzman, Şef, Müdür vd.) havacılık sektöründe yapılan faaliyetlere bakıldığında, bu hizmetlerde çalışanların unvan yapılarında değişiklik yapılarak havacılık sektörüne uyumlu hale gelmesi -sektörün uluslararası hizmet verdiği dikkate alındığında- kaçınılmaz olmaktadır.

            Bu duruma ilave olarak ise işletme hizmetlerinde ve idari çalışanların, mesleki uzmanlık alanlarına göre lisans ve derecelendirme eğitimleri bulunmamakta, sadece Kuruluşunuzda SHGM tarafından çıkarılan SHT-EĞİTİM/HAD Talimatı’nın ek-3’de belirtilen eğitimler SHT-HES Talimatı(SHGM) ile verilmektedir. Bu çalışanlarımızın tabi olduğu eğitimler, SHGM tarafından çıkarılan aşağıdaki talimatlar çerçevesinde verilmektedir.

 • DHMİ Genel Müdürlüğü Eğitim Yönergesi
 • Havaalanları Dairesi Eğitim Talimatı(SHT-EĞİTİM/HAD)
 • Havaalanı Emniyet Standartları Talimatı(SHT-HES)(EK-3)
 • Havacılık İşletmeleri Güvenlik Yönetim Sistemi (SeMS)Talimatı(SHT-17.3)

DHMİ Çalışanların Statüleri ve Unvan Yapıları

DHMİ Genel Müdürlüğü, Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında personel istihdam etmektedir. Personel alımları ise Yıllık Genel Yatırım ve Finansman Programı çerçevesinde, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar için Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” gereğince, kamu personeli seçme sınavıyla yapılmaktadır. DHMİ sitesinden alınan aşağıdaki tablolara göre DHMİ’de halen 399 sayılı KHK’nın 3/b bendine göre I sayılı cetvelde 391 ve 3/c bendine göre II sayılı cetvelde 10.982 olmak üzere toplam 11.373 personel görev yapmaktadır.

TÜM ÇALIŞANLARIN STATÜLERINE GÖRE DAĞILIMLARI

%3,44             391 kişi           (399 Sayılı KHK 3/b)

%96,56           10.982 kişi      (399 Sayılı KHK 3/c)

Bilindiği üzere; aşağıdaki tabloda gösterilen, Kuruluşunuzda 399 Sayılı KHK 3/c bendine göre II sayılı cetvelde görev yapmakta olan toplam 10.982 çalışanın 1.356’sının B grubu memur kadrosu olan Şef, Bilgisayar İşletmeni, VHKİ, Memur, Uzman, Uzman Yardımcısı, Muhasebeci ve Veznedar unvanlarında görev yapan idari çalışanlar olduğu tespit edilmiştir.

                                                             

Tablo – 1

Tablo-2

ÇALIŞANLARININ HAVACILIK SEKTÖRÜNDE

            GÜÇLÜ VE ZAYIF YÖNLERI İLE FIRSATLAR VE TEHDİTLER

(SWOT ANALİZİ)

GÜÇLÜ YÖNLERİMİZ

 • Havacılık Sektöründe 89 yıllık hava seyrüsefer ve havalimanı işletme hizmetlerinde pazarda rekabet gücüne sahip olması.
 • Bilindiği üzere DHMİ’de görev yapmakta olan İDARİ ÇALIŞANLAR (Memur, Bilgisayar İşletmeni, VKHİ, Şef, Müdür vb.) gerek mezuniyet gerek KPSS ile 95 ve üstü puanlarla atanarak, Türkiye’de milyonlarca kişi arasından ilk 1.000’e giren, yabancı dili iyi olan, nitelikli arkadaşlarımızdır.
 • Kuruluşunuzun iktisadi alanda ticari esaslara göre faaliyet göstermek üzere kurulan, bir kamu iktisadi kuruluşu olması.
 • Kuruluşunuzun Havalimanlarında otorite olarak tekel durumda olması.
 • Çalışanlarınızın almış oldukları eğitimlerle çalıştıkları yerlerde yetkinliğe ve deneyime sahip olması.
 • Çalışanlarımızın almış oldukları eğitim maliyetlerinin EUROCONTROL tarafından karşılanması.
 • İşletme Hizmetlerinde ise Yeni Havalimanı gibi Kamu Özel İşbirliği uygulamaları hizmete verilen Havalimanlarında ve diğer paydaşlara eğitim verebilecek yetkinliğe sahip çalışanlarımızın olması.
 • Çalışanlarınıza her türlü sektörel eğitimlerin verileceği Başkanlık, organizasyon, akademik bina, yer ve donanımlara sahip olunması.
 • İşletme Hizmetlerinde ve İdari Çalışanların, birimlerde ihtisaslaşmış lisans ve derece yönetmeliği sonrası uzman çalışan olmaları.
 • İşletme Hizmetlerinde ve İdari Çalışanların en az LİSANS derecesine sahip mezunlar arasından işe alımların yapılması.
 • Çalışanlarınızın diğer kamu kuruluşlardaki personellere göre ücretlerinin yüksek olması.
 • Türk Sivil Havacılık mevzuatlarındaki düzenlemelerin, gelişen havacılık sektörüne uyarlanmasında sürekli olarak değiştirme imkânı olması.

ZAYIF YÖNLERİMİZ

 • Çalışanlarınızın unvanlarının diğer kamu kuruluşlardaki personellerle aynı olması ve çalışanlarınızın ücretlerinin yüksek olmasından kaynaklı başka kurumlardan, kuruluşumuza çok yüksek sayıda naklen geçiş başvurularının olması.
 • Çalışan sayınızın her geçen gün artmasıyla birlikte zarar eden Havalimanlarında yetkin personelinizin unvan yapısı değişmedikçe gizli işsiz olarak kalması.
 • İşletme Hizmetleri birimlerdeki idari çalışanlarınızın SHGM tarafından belirtilen eğitimleri lisans ve derecelere sahip olmaması.
 • Ülkemizde bulunan 57 Havalimanından 50 tanesinin işletmecisi olan kuruluş olduğumuz dikkate alındığında; Havalimanlarımızda önemli görevler yürüten çalışanlarımızın unvan yapısının diğer kamu sektörü çalışanlarıyla aynı olması nedeniyle, çalışanların bürokrasi anlayışıyla iş yapmalarına neden olması.
 • Kuruluşunuzun iktisadi alanda ticari esaslara göre faaliyet göstermek üzere kurulan bir kamu iktisadi kuruluşu olmasının yanında bürokratik bakış anlayışının çalışanlarımızdaki etkisinin, ticari esaslara göre çalışmada istenilen farkındalığın elde edilememesi.
 • Çalışanların motivasyon ve aidiyetini artıracak fiiliyatta ödüllendirme vb. sistemleri yürürlüğe koyacak mevzuatların olmaması.
 • Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarına göre, Kuruluşunuzun görevde yükselme sınavını sürekli açması ve çalışan maaşlarının yüksek olmasına karşın çalışanların unvan yükselmeleri ve ücretlendirmelerindeki olumsuz algı.
 • 1984 yılında DHMİ Genel Müdürlüğü ismiyle faaliyetlerini sürdüren Kuruluşumuz çalışanlarının bürokratik unvan yapısıyla, ticari alanda gelişen havacılık sektörüne yeterli düzeyde entegre olmadan faaliyetlerini sürdürmesi.

FIRSATLAR

 • Uluslararası kuruluşlara (ICAO, ECAC, EUROCONTROL vb.) üye olunması.
 • Türk Sivil Havacılık mevzuatının İşletme Hizmetleri ve İdari Çalışanlarına yönelik mevzuat düzenlemesinin yönetmelikle düzenleme imkânının bulunması.
 • Her yıl kısıtlı sayıda çalışan aldığımız dikkate alındığında; sektör mezunlarından alım yapılması önem arz etmekte ve sektör mezunlarına yönelik olarak Yükseköğrenim Kurumlarında Havacılık Yönetimi vb. gibi Lisans ve Yüksek Lisans ve Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği ön lisans Bölümlerinin açılması.
 • Küreselleşmeyle birlikte havacılık sektörünün uluslararası ölçekte stratejik konuma gelmesi.

TEHDİTLER

 • Sektörde özel firmaların işlettiği terminal işletmeciliğinin, istenilen düzeyde olumlu sonuçlar almalarının yanında; Kuruluşumuz çalışanlarının bürokratik memur unvanlarıyla şu an ki durumda havalimanı ve terminal işletmeciliğinde gelecek projeksiyonunda hazır insan kaynağımızın mesleki uzmanlıklarının olmayışı.

ÖNERİLEN HİZMET SINIFI

            DHMİ Genel Müdürlüğünüzde İşletme Hizmetleri ve İdari Çalışanlardan I sayılı ve II sayılı Cetvellere tabi kadro ve pozisyonlarda görev yapanların memuriyet hizmet sınıfları “HAVACILIK HİZMETLERİ SINIFI” olarak değiştirilmesi ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 36. Maddesinde gerekli düzenleme yapılması Kuruluşun insan kaynaklarında önemli bir yenileme ve havacılık sektöründe uluslararası işletme faaliyetlerinde önemli bir güce sahip olacaktır.

ÖNERİLEN UNVAN/KADROLAR

            Havacılık sektörünün küresel olması, bu bağlamda her alanında uygulanan kuralların uluslararası standartlara tabi olması ve sektörün çok hızlı bir şekilde büyümesi ve gelişmesi nedeniyle iyi eğitilmiş, alanında uzmanlaşmış profesyonel personel istihdamı büyük öneme haiz olup, sektörde uzman personel istihdamının ihtiyaç ve gerekliliği Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü’nün (ICAO) açıklamalarında ve çalışmalarında da göze çarpmaktadır. Bu kapsamda ICAO tarafından, bütüncül bir yaklaşımla havacılık sistemini işletmek, yönetmek ve sürdürmek için yeterli kalifiye,yetkin ve uzman havacılık personelinin yetiştirilmesini sağlamaya yardımcı olmak amacıyla NGAP (Yeni Nesil Havacılık Uzmanları) Programı başlatılmıştır. Bu çerçevede Birleşmiş Milletler Eğitim,Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) iş birliğiyle ICAO Yeni Nesil Havacılık Profesyonelleri (NGAP)  Küresel Zirvesi,  Concordia Model Birleşmiş Milletler (ConMUN) ile  Forum düzenlemiş olup bütüncül yaklaşımla sektörün insan kaynağının yetiştirilmesi amacıyla çalışmalar yürütmektedir. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız da sektördeki son 18 yılda yaşanan hızlı büyüme nedeniyle yetişmiş, uzmanlaşmış personel ihtiyacının karşılanması, mevcut çalışanların profesyonelleştirilmesi amacıyla değişik çalışmalar yürütmektedir.

            İşletme Hizmetlerinde ve İdari Birimlerdeki İdari Çalışanların unvanlarının birimlere göre Havacılık Hizmetleri Uzmanı olarak kadro ihdası talebimizdir. Buna dair 399 sayılı KHK’nin 4. Maddesi gereğince Cumhurbaşkanı Kararıyla kadro iptali ve ihdası sonucu kurumlararası geçişin önü kapatılacağı gibi, çalışanlarımızda kurumsal aidiyet bilinci en üst seviyeye çıkacak ve uluslararası işletme faaliyetlerinde rekabet gücümüz çok yüksek olacaktır.

            HAVACILIK HİZMETLERİ UZMANI ihdası ile aşağıdaki tablolarda belirtildiği şekilde birimlere göre DHMİ tarafından pozisyon/kadro paylaşımı yapılması kurumun takdirindedir.

UNVAN YAPILARI VE BİRİMLERİN İSİM DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİLERİ

UNVANLARIN YAPISINDA DEĞİŞİM ÖNERİLERİ

TABLO – 1

S.NOMEVCUT UNVANLAR                           ÖNERİLEN UNVANLAR
1Memur/ Bilgisayar İşletmeni/V.H.K.İ./Şef/UzmanHavacılık İşletme Uzmanı Havacılık İnsan Kaynakları Uzmanı Havacılık Satın Alma ve İkmal Uzmanı Havacılık Pazarlama ve Ticaret Uzmanı Havalimanı Nöbetçi Uzmanı Havalimanı VIP Uzmanı Havacılık KÖİ Uzmanı Havacılık Maliyet Uzmanı Havacılık Hukuk Hizmetleri Uzmanı
2Hizmetli/Teknisyen Yrd.Havacılık Destek Görevlisi
3MuhasebeciHavacılık Finans Uzmanı
4VeznedarHavacılık Veznedarı
5Doktor/HemşireHavacılık Doktoru/Hemşiresi
6İstatistikçiHavacılık İstatistikçisi
7İşletme ŞefiHavalimanı İşletme Şefi
8Nöbetçi ŞefHavalimanı Nöbetçi Şefi
9Destek ŞefiHavacılık Destek Şefi
10Satın Alma ve İkmal ŞefiHavacılık Tedarik Şefi
11Emniyet Yönetim UzmanıHavacılık Kalite ve Emniyet Uzmanı
12ŞefHavacılık Şefi
13UzmanHavacılık Uzmanı
14İnsan Kaynakları ŞefiHavacılık İnsan Kaynakları Şefi
15Mali İşler ŞefiHavacılık Finans Şefi
16AvukatHavacılık Avukatı
17Şube MüdürüHavacılık Şube Müdürü
18İş Sağlığı ve Güvenliği MüdürüHavacılık İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürü
19İş Sağlığı ve Güveliği UzmanıHavacılık İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı
20Şube MüdürüHavalimanı Şube Müdürü
21BaşuzmanHavacılık Başuzmanı
22Hukuk MüşaviriHavacılık Hukuk Müşaviri
23MütercimHavacılık Mütercimi
24Sağlık MemuruHavacılık Sağlık Memuru

BİRİMLERİN YAPISINDA DEĞİŞİM ÖNERİLERİ

TABLO – 2

S.NOMEVCUT BİRİM İSİMLERİ                           ÖNERİLEN BİRİM İSİMLERİ
1İşletme Dairesi BaşkanıHavacılık İşletme Hizmetleri Başkanı /Yrd.
2İnsan Kaynakları Dairesi BaşkanıHavacılık İnsan Kaynakları Başkanı/Yrd.
3I. Hukuk MüşaviriHavacılık I. Hukuk Müşaviri
4Teftiş Dairesi BaşkanıHavacılık Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkanı
5Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı/Yrd.Havacılık İnovasyon Başkanı/Yrd.
6İç Denetim Dairesi Başkanı/Yrd.Havacılık İç Denetim Başkanı/Yrd.
7Satın Alma ve İkmal Dairesi Başkanı/Yrd.Havacılık Tedarik Yönetim Başkanı/Yrd.
8Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı/Yrd.Havacılık Destek Hizmetleri Yönetimi Başkanı/Yrd.
9Pazarlama ve Ticaret Dairesi Başkanı/Yrd.Havacılık Pazarlama ve Yatırımcı İlişkileri Başkanı/Yrd.
10Mali İşler Daire Başkanı/Yrd.Havacılık Finans Başkanı/Yrd.
11Kurumsal İletişim Dairesi BaşkanıHavacılık İletişim Başkanı
12Başmüfettiş/ Müfettiş Yrd.Havacılık Başmüfettiş/ Havacılık Müfettiş Yrd.
13MüşavirHavacılık Müşaviri

Önerilen Lisanslandırma ve Derecelendirme Yönetmelikleri

            Havalimanı İşletme Hizmetleri ve İdari Çalışanların Lisanslandırma ve Derecelendirme Yönetmeliği’nin çıkarılması yeni unvanlara uyum için önerilmektedir.

             Buna dair önerilen Havacılık Hizmetleri Uzmanlığı Yönetmeliği Taslağı ekte sunulmaktadır.

Genel Değerlendirme  

            Hızlı gelişen havacılık sektöründe, Kuruluşunuzun misyon, vizyon ve stratejik hedefleri doğrultusunda insan kaynakları yönetiminde inovasyonun hızlı gerçekleşmesiyle güçlü insan kaynağımızla ulusal ve uluslararası alanda faaliyetlerimizle işletmekte olduğumuz Havalimanlarında niteliği yüksek insan kaynağı ile dünyada lider kuruluş olma yolunda büyük fırsatlar elde edilebilir.

            Genel olarak bu değişim, bürokrasi yapısından uzak, diğer kurumlarda çalışanların Kuruluşunuza naklen geçişlerini engelleyecek, çalışanlarımızın  Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL)’ndan alacağı ücretlerde dengesizlik ortadan kalkacak, yükseköğretim kurumlarından havacılık sektörüne uygun mezunların işe alınmalarıyla kuruluşumuz daha teknik bir alt yapıya kavuşacak ve faaliyetlerini ticari esaslara göre yürütme de farkındalığın hızlı yerleşmesiyle gelecek projeksiyonunda işletme kârlarımız daha da artacaktır.

            DHMİ İşletme Hizmetleri tarafında çalışanların unvan yapılarının yenilenmesi (inovasyonu), havacılık sektörüne entegrasyonu ülkemiz sivil havacılığının diğer ülkelere örnek olarak yapılması DHMİ’nin dünyada lider kuruluş olmasında büyük bir fırsatı yakalamış olacaktır.

            Genel olarak havacılık sektörüne uygun unvan yapısının entegrasyonuyla Havacılık Tazminatında adaletli bir paylaşım sonucu çalışanlar arasındaki iş barışına da katkı sağlayacaktır.  

            Sonuç olarak; Havacılık Sektöründe Ülkemizin tekel durumuyla jeopolitik coğrafi konumu dikkate alındığında dernek olarak hedef kitlemiz ve üyelerimiz için talep ettiğimiz İnsan Kaynaklarında Unvan Yapısında İnovasyon dediğimiz bu yenileşim, DHMİ’nin çalışanlarında büyük mutluluk sağlayacağı ve kaliteyi artıracağı dikkate alındığında bu yeni unvan yapısının hayata geçirilmesini talep etmekteyiz. 

            Bilgilerinizi ve gereğini saygılarımla arz ederim.

                                                                                                                  

                                                                                                  

Ek-1 Havacılık Hizmetleri Uzmanlığı Yönetmeliği Taslağı

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
"

Ігровий автомат Nitropolis 3 — це найновіше доповнення до франшизи Nitropolis

Після близького зіткнення з сержантом Нітро Вулфом у попередніх версіях Nitropolis 2 банді довелося поспішно тікати з міста. Вони знайшли гарне місце на півдні, де прийняли свій пустотливий спосіб життя. Ось тут і починається пригода ігрового автомата Nitropolis 3 у казино www.postgg.com.

Як і слід було очікувати, якщо ви грали в попередню версію, слот Nitropolis 3 має оригінальний дизайн і чудові додаткові функції, а ігровий процес надзвичайно веселий. Він оснащений 6 барабанами та 4 рядами, які можна розширити до максимум 8. Ставки починаються лише від 0,20$ і можуть доходити до 50$ за обертання. Найбільша виплата в грі в 50 000 разів перевищує загальну ставку.

"